SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-92 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-92

Karar Tarihi

: 4/7/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Kösebükü Asarlık Mevkii, 928 ada, 2 ve 5 parseller ile 929 ada 3 nolu parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması planlanan, İskele (Denize girme ve güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kurumumuzca uygun görüş verilmesinin kabulüne, oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Açıklaması

:  

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2019 tarih ve 8376 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Kösebükü Asarlık Mevkii, 928 ada 2 ve 5 parseller ile 929 ada 3 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması planlanan, İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) tarafından Belediyemizden görüş talep edildiği ve verilecek görüşe esas olacak Belediye Meclis Kararı alınması gerektiği belirtilmiş olup, konu Belediye Meclisimizin 10.06.2019 tarih ve 2019/78 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.06.2019 tarih ve 13 sayılı raporunda; “İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Kösebükü Asarlık Mevkii, 928 ada, 2 ve 5 parseller ile 929 ada 3 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması planlanan İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine konu alan yerinde incelenmiştir. Yapılan incelemede, plan teklifine konu olan 928 ada 2 ve 5 parsellerin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında, teklife konu plan onama sınırı dışında, planlama alanının güneyinde 2 adet ahşap iskele bulunduğu görülmüş olup,  928 ada, 5 parselin batı cephesinde bulunan, imar uygulaması işlemleri sonucu terkleri yapılarak kamu kullanımına açılmış olan ve denize ulaşımı sağlayan imar yolunun kıyıya ulaşımının sağlanması şartı ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi teklifi, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenerek oy birliği ile uygun bulunmuştur. Belediye Meclisimizin takdirlerine saygıyla sunulur” denilmektedir.

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Kösebükü Asarlık Mevkii, 928 ada, 2 ve 5 parseller ile 929 ada 3 nolu parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması planlanan, İskele (Denize girme ve güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kurumumuzca uygun görüş verilmesinin kabulüne, Meclis üyelerinden Mehmet KOCAİR’ in ret oyuna karşılık, Belediye Meclisinin 04.07.2019 tarihli oturumuna katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

 

 

Ahmet ARAS                          Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL             Tamer MANDALİNCİ

            Meclis Başkanı                                         Katip Üye                                            Katip Üye