SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-65 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-65

Karar Tarihi

: 2/5/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Kumköy Mahallesi, 132 ada, 99 parselde kayıtlı taşınmazda Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

        İlçemiz Kumköy Mahallesi, 132 ada, 99 parselde kayıtlı taşınmazda, Trafo Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.03.2019 tarih ve 4104 sayılı yazısı ile Belediye Meclisine sunulmuş, Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih ve 2019/32 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havalesi yapılmıştır. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.03.2019 tarih ve 2019/5 sayılı raporunda “Konuya ilişkin yeterli inceleme yapılamadığından ek süreye ihtiyaç duyulduğuna“ oy birliği ile karar verilmiş olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.04.2019 tarih ve 201-6763 sayılı yazısı ile tekrar Meclise sunulmuş, Belediye Meclisimizin 07.04.2019 tarih ve 2019/55 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Bunun üzerine, konu İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından görüşülmüş olup, komisyonunun 19.04.2019 tarih ve 9 sayılı raporunda;

            -Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden plan değişikliği teklifine ilişkin alınan 07.02.2019 tarih ve E. 442529 sayılı yazıda; … 5403 sayılı Kanunun 13. maddesi gereğince, etüt raporunda kuru mutlak tarım arazisi olarak tespit edilen, 0,975 hektar arazinin 0,0134 hektarlık kısmı Muğla Toprak Koruma Kurulunun 08.08.2017 tarih ve 77 numaralı kararı ile bütünlüğün bozulmaması ve alternatifinin bulunmaması sebebiyle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22.06.2018 tarih ve 7917-2 sayılı karar örneği ile uygun görülerek, 2 adet trafo yeri yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması amaçlı tarım dışı kullanım talebinin uygun görüldüğü, ayrıca 5403 sayılı Kanunun 8.maddesi 3. fıkrası kapsamında; söz konusu taşınmazların tarım dışı kullanım izni verilen kısımlarının planlanması ve planların onaylanması sonrasında ifraz edilmesine bir sakınca bulunmadığına …,

             -ADM Elektrik Dağıtım AŞ’ nin plan değişikliği teklifine ilişkin, 14.12.2018 tarih ve 92694 sayılı yazısı ile; “… söz konusu taşınmaz üzerine Trafo Alanı Amaçlı Plan değişikliği çalışması yapılmasında, Şirketçe herhangi bir sakınca bulunmadığı…” şeklinde kurum görüşlerinin yer aldığı görülmüştür.

       Sonuç olarak, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi istenen söz konusu plan değişikliği, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.04.2019 tarih ve 201-6763 sayılı yazısındaki açıklamaları ve diğer tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup oybirliği ile uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

                Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Kumköy Mahallesi, 132 ada, 99 parselde kayıtlı taşınmazda, Trafo Alanı Amaçlı  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne, meclis üyelerinden İsmail KARAŞEHİRLİ’ nin çekimser oy kullanmasına karşılık Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.  

 

 

                            Ahmet ARAS                                    Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                     Tamer MANDALİNCİ

                          Meclis Başkanı                                               Katip Üye                                                Katip Üye