SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-24 Sayılı - 7/2/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-24

Karar Tarihi

: 7/2/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Torba Mahallesinde, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Torba Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 29.01.2019 tarih ve 2101 sayılı teklif yazısında; Belediyemiz tarafından hazırlatılan, İlçemiz Torba Mahallesinde, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Torba Revizyon ve İlave İmar Planı Revizyonu İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar planı teklifine konu alanın sit karakteri olarak sit dışı alanda kalmakta olduğu belirtilerek, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 06.02.2019 tarih ve 4 sayılı raporunda; “Planın revizyon imar planı niteliği taşıdığı, ilave bir alanın imara açılmadığı, planın doğu ve güney batı cephelerinde Torba Koruma Amaçlı İmar Planı ile bütünlük sağladığı, planın değişen güncel mevzuat çerçevesinde (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve plan lejandı) yeniden düzenlediği, planlara altlık teşkil eden ve Belediyemizce yenilenmiş olan kurum görüşlerinin, (Dsi, Tarım, Aydem, Muski, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu) ve jeolojik etüdün planlara aktarıldığı, yenilenen 22-a kadastro verileri doğrultusunda, planlar ile mülkiyetler arasındaki uyumsuzlukların giderildiği ve mevcuttaki uygulama problemlerinin çözüldüğü, Belediyemize verilmiş olan ve çok çeşitli sorunların belirtildiği dilekçelerin değerlendirildiği ve uygun olanlara çözüm önerilerinin getirildiği görülmüştür. Bu çerçevede tarafımızca incelenerek uygun görülen imar planı revizyonunun Meclise sunulmasının uygun olduğuna Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.“ denilmektedir.

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Torba Mahallesinde, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Torba Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı  Revizyonu teklifinin kabulüne, Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Mustafa DAĞDELEN, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ, Mustafa PAŞALI ve Erdinç TEKİNKAYA’ nın ret, Mehmet Remzi GÜNGÖR’ ün çekimser oy kullanmasına karşılık, Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

                                     Taner USLU                         Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI               Niyazi ATARE   

                                   Meclis Başkan V.                               Katip Üye                                Katip Üye      

                                                                                                (Yedek)