SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-76 Sayılı - 6/7/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-76

Karar Tarihi

: 6/7/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 931 ada, 4 ve 5 parsellerin, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan, İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine, Kurumumuzca uygun görüş verilmesinin kabulüne

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2018 tarih ve 10777 sayılı teklif yazısında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 04.05.2018 tarih ve E.77263 sayılı yazısı ile; İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 931 ada, 4 ve 5 parsellerin, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik olarak hazırlanan “İskele  (Denize Girme ve Güneşlenme)” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin, 3194 sayılı İmar Kanununa göre Belediyemizden görüş talep edildiği ve verilecek görüşe esas olacak Belediye Meclis Kararı alınması gerektiği bildirilmektedir. Belediye Meclisimizin 01.06.2018 tarih ve 2018/70 sayılı Kararı ile konu İmar Komisyonuna havale edilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 27.06.2018 tarih ve 15 sayılı raporunda; “İskele talebine konu alanın doğal yapısı sebebiyle denize girmeye elverişli olmadığı ve kara cephesindeki mülkiyetin talep sahibine ait olduğu görüldüğünden; İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 931 ada, 4 ve 5 parsellerin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik olarak hazırlanan “İskele (Denize Girme ve Güneşlenme)” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin Komisyonumuzca oybirliği ile uygun olduğuna karar verilmiştir.“ denilmektedir.

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 931 ada, 4 ve 5 parsellerin, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan, İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine, Kurumumuzca uygun görüş verilmesinin kabulüne, Meclis Üyelerinden Mehmet Remzi GÜNGÖR’ ün çekimser oy, Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI ve Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret  oyu kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 06.07.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

           

 

                          Mehmet KOCADON                                 Mehmet ÖZALIN                                         Niyazi ATARE    

                           Belediye Başkanı                                          Katip Üye                                                    Katip Üye