SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-60 Sayılı - 3/5/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-60

Karar Tarihi

: 3/5/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Değirmenburnu Mevkii, 829 ada, 56 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan, Yanaşma Yeri Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine, Kurumumuzca uygun görüş verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 26.04.2018 tarih ve 6720 sayılı teklif yazısında; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23.02.2018 tarih ve E.31223 sayılı yazısı ile İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Değirmenburnu Mevkii, 829 ada, 56 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik olarak hazırlanan “Yanaşma Yeri” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin, 3194 sayılı İmar Kanununa göre Belediyemizden görüş talep edildiği ve verilecek görüşe esas olacak Belediye Meclis Kararı alınması gerektiği bildirilmekte olup; söz konusu imar planı teklifi Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarih ve 2018/45 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir.” denilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 20.04.2018 tarih ve 10 sayılı raporunda; “Söz konusu plan teklifine konu alanın kara cephesinin Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planında KTA8 (kentsel tasarım alanı) olarak planlı olduğu görülmekte olup; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 01.03.2017 tarih ve 2316 sayılı Olur’u ile “KTA8 Bardakçı, Haremten ve Gümbet Koyları Kıyı Düzenlemesi plan notu değişikliği ve yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 26.08.2017 tarih ve 10078 sayılı Olur’u ile İskele ve Güneşlenme Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı onaylanmıştır. Aynı zamanda, bu bölgede yanaşma yeri ihtiyacını karşılayacak herhangi bir alternatif bulunmadığından ve söz konusu yanaşma yerinin üçüncü şahısları etkilemediği görüldüğünden İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Değirmenburnu Mevkii, 829 ada, 56 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik olarak hazırlanan “Yanaşma Yeri” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin uygun olduğuna Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.“ denilmektedir.

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Değirmenburnu Mevkii, 829 ada, 56 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan, Yanaşma Yeri Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine, Kurumumuzca uygun görüş verilmesinin kabulüne, Meclis Üyelerinden Abdulmecit POYRAZ’ ın ret  oyu kullanmasına karşılık, Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

                            Mehmet KOCADON                         Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI                   Naciye TANRIKULU FİLİZ    

                               Belediye Başkanı                                      Katip Üye                                                   Katip Üye 

                                                                                                      (Yedek)                                                          (Yedek)