SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-36 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-36

Karar Tarihi

: 7/2/2018

Birim

: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 696 sayılı KHK kapsamında Belediye Meclisince alınmış olan 04.01.2018 tarih ve 2018/29 sayılı kararın iptal edilerek, söz konusu kararın İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 11.01.2018 tarih ve E.1075 sayılı yazılarında yer alan formata uygun olarak alınmasına, bu bağlamda 696 sayılı KHK gereğince, hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin, işçi statüsünde istihdam edilebilmesi için 100.000,00-TL sermayeli “Bodrum Belediyesi Personel AŞ.” nin kurulmasına, Bodrum Belediyesinin % 100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.02.2018 tarih ve 759  sayılı teklif yazısı ve ekleri incelenmiş olup;

Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda;  04.01.2018 tarih ve 2018/29 sayılı Meclis kararının iptaline,

 

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126. maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 20. maddesinde yer alan “İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesindeki limit ve şartlar ile 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürülebilir.” hükmü ve Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28. maddesinde yer verilen “ (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24.madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.” hükmü doğrultusunda  personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan 100.000,00-TL (YüzbinTürkLirası) sermayeli Bodrum Belediyesi Personel AŞ.’ne Bodrum Belediyesinin % 100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına, Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

           

                                     Dursun GÖKTEPE                             Mehmet ÖZALIN                                  Niyazi ATARE   

                                      Belediye Başkan V.                               Katip Üye                                            Katip Üye