SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-32 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-32

Karar Tarihi

: 7/2/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Karakaya Mahallesi, Koyunbaba – Çukurbük Mevkii, 120 ada, 6 parselde trafo alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2018 tarih ve 1679 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Karakaya Mahallesi, Koyunbaba-Çukurbük Mevkii, 120 ada, 6 parselde trafo alanına ait 1/1000  ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin olarak, ilgilisi tarafından Belediye Meclisinden karar alınması talep edilmiş olup, Belediye  Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 2018/5 sayılı kararı ile konu İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin uygun görülmesi halinde, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğinden bahisle, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Meclis’ te görüşülerek karar alınması istenmiştir. 

Belediyemiz İmar Komisyonunun 15.01.2018 tarih ve 3 sayılı raporunda; “12.01.2018 tarihinde   yerinde yapılan incelemede, trafo binasının yerinde mevcut olduğu, trafo alanı olarak ayrılan alanın talep sahibinin kendi mülkiyetinde bulunduğu görülmüş olup, İlçemiz Karakaya Mahallesi, Koyunbaba-Çukurbük Mevkii, 120 ada, 6 parselde, trafo alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Komisyonumuzca oybirliği ile uygun olduğuna karar verilmiştir.“ denilmektedir.

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Karakaya Mahallesi, Koyunbaba-Çukurbük Mevkii, 120 ada, 6 parselde trafo alanı amaçlı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne, Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

           

 

                                      Dursun GÖKTEPE                         Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                      Belediye Başkan V.                             Katip Üye                                       Katip Üye