SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-34 Sayılı - 3/3/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-34

Karar Tarihi

: 3/3/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 1/1000 ölçekli Mumcular Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde (B3) Ticaret Alanlarındaki yapılaşmalara ilişkin uygulamanın İmar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.02.2017 tarih ve 3192 sayılı teklif yazısında belirtilen; 1/1000 ölçekli Mumcular Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde (B3) Ticaret Alanlarındaki yapılaşmalara ilişkin uygulama, Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup,  

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının 10.03.2016 tarih ve 124 sayılı Meclis Kararı ile onanan 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı plan hükümlerinin 3.14. maddesinde “Bu planda yer alan, ancak plan hükümlerinde yapılanma koşulları belirtilmeyen kullanımlar için yapılanma koşulları alt ölçekli imar planlarında belirlenecektir. Ancak, ayrık-blok-bitişik nizam olarak tanımlanmış parsellerde imar planlarında ayrıca bir hüküm olmaması durumunda taban alanı katsayısı % 40’ ı geçemez. Ancak bitişik nizam olarak planlı alanlarda, en az % 50 oranında mevzuata uygun olarak yapılaşma tamamlanmışsa mevcut teşekkül doğrultusunda işlem yapmaya ruhsatı vermekle sorumlu olan ilgili idare yetkilidir.” hükmünün onaylı 1/1000 ölçekli Mumcular Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde uygulanmasına denildiğinden, 

Uygulamada yaşanılan tereddütlerin ortadan kaldırılması için mevcut yapılaşmaya bakıldığında; 1/1000 ölçekli Mumcular Uygulama İmar Planında yol cephesi B3 (bitişik nizam ticaret), kalan kısmı ayrık nizam konut alanlarında zemin katların ticaret, üst katların konut olarak kullanılması, yine aynı durumda olan parsellerde parselin arka cephesinde ayrılan ayrık nizam konut alanlarında komşu parsellerden 3 metre çekerek yapılaşması ve istenildiği taktirde yol cephesindeki ticaret alanındaki yapıya bitişik yapılması gerektiği anlaşılmıştır.  

Buna göre, 1/1000 ölçekli Mumcular Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde (B3) Ticaret Alanlarındaki yapılaşmalara ilişkin uygulamanın Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 21. mad.  gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine, Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

      

 

                             Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                                    Niyazi ATARE  

                               Belediye Başkanı                                           Katip Üye                                               Katip Üye