SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-28 Sayılı - 3/2/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-28

Karar Tarihi

: 3/2/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Karakaya Mahallesi, 290 ada, 28 parsel ile 290 ada 29 ve 30 parsellere ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

          Belediye Başkanı Mehmet KOCADON ve Meclis Üyelerinden Taner USLU, Önder BATMAZ, Cafer DOĞAN ve Niyazi ATARE’ nin imzalarıyla Meclis Başkanlığına sunulan 03.02.2017 tarihli önergede; “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’ nın 31.01.2017 tarih ve 648 sayılı yazısında; İlçemiz Karakaya Mahallesi, 290 ada, 28 parselde kayıtlı taşınmazda ve 290 ada, 29 ve 30 parseller ile imar yolunda hazırlanan Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ nün 05.12.2016 tarih ve 4665 sayılı kararı ile uygun görülen 1. Derece Arkeolojik Sit Alanının ve tescilli Anıtsal Yapı ile koruma alanının işlenmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği 08.12.2016 tarih ve 457 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanmış olduğu bildirilmektedir.

         Söz konusu parsellere ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

         1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinde, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ nun 14.01.2016 tarih ve 3997 sayılı kararı ile tescillenen 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve tescilli anıtsal yapı ile koruma alanı işlenmiştir. Konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınmasını arz ederiz.” denilmektedir. Yapılan oylamada önergenin 5. madde olarak  gündeme alınmasına  oybirliği ile karar verilmiş olup,  

           Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Karakaya Mahallesi, 290 ada, 28 parsel ile 290 ada 29 ve 30 parsellere ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.         

      

 

                                       Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                            Niyazi ATARE  

                                        Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                         Katip Üye