SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-22 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-22

Karar Tarihi

: 4/1/2017

Birim

: ÖNERGE

Karar Özeti

: Belediye Hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla ihtiyaç görülen toplam 34 adet iş makinesi ve araç alımı için İller Bankası AŞ. den kredi kullanılması ve krediye ilişkin iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ilişkin daha önce alınan 05.10.2016 tarih ve 2016/102 sayılı Meclis kararının, söz konusu kredi sözleşmesi 2017 yılında yapılacağından yenilenmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

      Belediye Başkanı Mehmet KOCADON ve Meclis Üyelerinden Taner USLU, Mehmet ÖZALIN, Niyazi ATARE, Cafer DOĞAN, Mustafa SARUHAN, Hüseyin ÖZTEN, Mehmet DURMAZ, Funda AKÇALI, Naciye TANRIKULU FİLİZ, Ali DEMİRÖZ, Dursun GÖKTEPE, Refik ÜLGEN ve Seval AKTAŞ’ ın imzalarıyla Meclis Başkanlığına sunulan 04.01.2017 tarihli önergede; Belediye Hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla ihtiyaç görülen toplam 34 adet iş makinesi ve araç alımı için İller Bankası AŞ. den kredi kullanılması ve krediye ilişkin iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ilişkin daha önce alınan 05.10.2016 tarih ve 2016/102 sayılı Meclis kararının, söz konusu kredi sözleşmesi 2017 yılında yapılacağından yenilenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınmasını arz ederiz.” denilmektedir. Yapılan oylamada önergenin 22. madde olarak  gündeme alınmasına  oybirliği ile karar verilmiş olup, 

       Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; 1 adet yükleyici, 1 adet ekskavatör, 1 adet  silindir, 2 adet kazıcı yükleyici, 1 adet forklift, 6 adet çekici,  6 adet dorse damper, 1 adet kapaklı pilot dorse, 10 adet çift kabinli pikap ve 5 adet çift kabinli kasalı kamyonet alımı işinde kullanılmak üzere, İller Bankası AŞ.’ den 5.500.000,00.-TL. (BeşmilyonbeşyüzbinTürkLirası) tutarında kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası AŞ. tarafından teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası AŞ.  ile Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın (% 40’ın dışında ve % 100’ üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu kredi ile elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası AŞ. tarafından talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası AŞ. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası AŞ. tarafından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden iş ve işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası AŞ.’  ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası AŞ.’ ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası AŞ.’ ne rehin vermeye, İller Bankası AŞ.’ nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, krediye konu işle ilgili her türlü iş ve işlemi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Meclis Üyelerinden Mustafa PAŞALI, Şakir AÇIKGÖZ, Süleyman MAZI, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN ve Erdinç TEKİNKAYA’ nın çekimser oy kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.        

      

            Mehmet KOCADON                           Mehmet ÖZALIN                              Niyazi ATARE  

               Belediye Başkanı                                   Katip Üye                                         Katip Üye