SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-119 Sayılı - 8/9/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-119

Karar Tarihi

: 8/9/2017

Birim

: ÖNERGE

Karar Özeti

: 6360 sayılı Kanun gereği oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca değerlendirilmeyen mülga Kızılağaç Köyü tüzel kişiliğine ait 3 adet taşınmazın paylaşımının kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

        Belediye Meclis Üyelerinden Taner USLU ve Niyazi ATARE’ nin imzalarıyla Meclis Başkanlığına sunulan 08.09.2017 tarihli önergede; “6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu aynı kanunun geçici 1. maddesinde belirlenen hükümler doğrultusunda; İl Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile tüzel kişilikleri sona erecek olan İl Özel İdaresi, Belde Belediyeleri ve Köyler tarafından komisyona gönderilen personel, taşınır ve taşınmaz mallar, taşıt ve iş makineleri, hak alacak ve borçlar ile şirket hisselerine ait verileri incelemiş, kanunda ön görülen hükümler doğrultusunda ilgilisine göre ilgili kurumlar arasında devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini gerçekleştirmiştir.

      Devir tasfiye ve paylaştırma komisyonu 20.03.2014 tarihli kararının 3. paragrafında “ancak, komisyon görevinin sona ereceği tarihten sonra taşınmaz mallar ile ilgili ortaya çıkabilecek hatalı devir ve paylaştırma işlemlerinin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 45. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ilgili belediyeler arasında yetkili kurulların kararları ile gerekli düzeltme ve devir işlemlerinin yapılması gerektiği” belirtilmiştir.

        Bodrum İlçesi sınırlarında tüzel kişiliği sona eren Kızılağaç Köyüne ait 3 adet taşınmazın Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca değerlendirilmediği tespit edilmiş olup, İlçemiz Kızılağaç Mahallesi, 110 ada 1 parseldeki niteliği Yer Sarnıcı olan 3615,16 m² lik taşınmaz ve Kızılağaç Mahallesi 132 ada 20 parseldeki niteliği Üç Sarnıç ve Yeri olan 1134,41 m² lik taşınmazın Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, Kızılağaç Mahallesi 251 ada 56 parseldeki niteliği arsa olan 132,34 m² lik taşınmazın ise Maliye Hazinesine paylaşımının yapılması konusunda Belediye Meclisimizde görüşülmesini arz ederiz.” denilmekte olup, Belediye Meclisince yapılan oylamada önergenin 12.  madde olarak  gündeme alınmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.  

      Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 6360 sayılı Kanun gereği oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca değerlendirilmeyen İlçemiz Kızılağaç Mahallesi, 110 ada 1 parseldeki niteliği Yer Sarnıcı olan 3615,16 m² lik taşınmaz ve Kızılağaç Mahallesi 132 ada 20 parseldeki niteliği Üç Sarnıç ve Yeri olan 1134,41 m² lik taşınmazın Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, Kızılağaç Mahallesi 251 ada 56 parseldeki niteliği Arsa olan 132,34 m² lik taşınmazın ise Maliye Hazinesine paylaşımının yapılmasının kabulüne, Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                               Mehmet KOCADON                                     Mehmet ÖZALIN                                            Niyazi ATARE   

                                  Belediye Başkanı                                            Katip Üye                                                       Katip Üye