SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-110 Sayılı - 8/9/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-110

Karar Tarihi

: 8/9/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Kocadere Mevkii, 558 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili dilekçe ve eklerinin görüşülmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.08.2017 tarih ve 13704 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Kocadere Mevkii, 558 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği , dilekçe ve ekleriyle Belediyemize teslim edilmiştir. Söz konusu parsel, Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planında kısmen 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı (KTA12), kısmen TAKS:0,075 KAKS:0,15 yoğunluklu Konut Alanı, kısmen Park Alanı ve kısmen de yol olarak planlıdır. Öneri Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ile parselin kuzeyinde planlı olan park alanı, projelendirme aşamasında daha uygun olacağından ve jeolojik-topoğrafik açıdan yerleşime uygunluk göz önünde bulundurularak parselin doğusuna alınmıştır. Planlama alanının mevcut imar planındaki kullanım kararları ve yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmamıştır. Mevcut planda parselin kuzeyinde yer alan park alanı ile yerleşme alanını birbirinden ayıran yaya yolu parselin çevresinden dolaşacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

        Ayrıca Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.04.2016 tarih ve 4314 sayılı kararı ile planlanma alanının kuzey bölümü 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiş olup, değişen sit alanı sınırı imar planı değişikliği üzerinde işlenmiştir.

       Öneri plan değişikliğinin kabul edilmesi halinde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiğinden, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisince havale edilmiştir.  

         Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Kocadere Mevkii, 558 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili dilekçe ve eklerinin Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                           Mehmet KOCADON                                     Mehmet ÖZALIN                                            Niyazi ATARE   

                              Belediye Başkanı                                            Katip Üye                                                        Katip Üye