SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-66 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-66

Karar Tarihi

: 2/5/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

          İlçemiz Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.03.2019 tarih ve 4103 sayılı yazısı ile Belediye Meclisine sunulmuş, Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih ve 2019/33 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havalesi yapılmış olup, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.03.2019 tarih ve 2019/6 sayılı raporunda “Konuya ilişkin yeterli inceleme yapılamadığından ek süreye ihtiyaç duyulduğuna“ oy birliği ile karar verilmiştir. Bu nedenle, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.04.2019 tarih ve 202-6764 sayılı yazısı ile tekrar Meclise sunulmuş, Belediye Meclisimizin 07.04.2019 tarih ve 2019/56 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 19.04.2019 tarih ve 10 sayılı raporunda;  

          - Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.12.2018 tarih ve E.1066707 sayılı yazısı eki olan, 19.12.2018 tarih ve 7499 sayılı kararı ile “…. 23.11.2006 tarih ve 2574 sayılı karar ile, kısmen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen özel mülkiyete ait 137 ada, 2 parseldeki mezarın parsel içinde ve yakın çevrede yüzeyde orijinal yerinde korunan tek taşınmaz kültür varlığı olması, parseldeki harabe ev ve aynı dönemden modern duvarlarda kullanılan antik malzemenin ölçülerine göre farklı alanlardan ve yapılardan taşınmış olabileceğinin anlaşılması nedeniyle, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.11.2006 sayılı ve 2574 sayılı kararıyla belirlenen 1. Derece Arkeolojik Sit tescilinin iptal edilmesine, 2863 sayılı Kanun doğrultusunda parsel içerisindeki mezar kalıntısının “anıtsal yapı” olarak; alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine…” ilişkin görüşü olduğu görülmüştür.

       Sonuç olarak; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi istenen söz konusu plan değişikliği teklifi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.04.2019 tarih ve 202-6764 sayılı yazısındaki açıklamaları ve diğer tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden Komisyonumuzca incelenmiş olup, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.12.2018 tarih ve E.1066707 sayılı yazısı eki 19.12.2018 tarih ve 7499 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlandığı şekliyle oy birliği ile uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu kararı doğrultusunda kabulüne, Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

 

                             Ahmet ARAS                                    Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                     Tamer MANDALİNCİ

                            Meclis Başkanı                                             Katip Üye                                                Katip Üye