SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-53 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-53

Karar Tarihi

: 7/4/2019

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesine istinaden yapılan devir ve paylaşım işlemlerinde, İlçe ve Büyükşehir Belediyesi arasında gerekli düzeltme, devir ve paylaşımların iki Belediye arasında yapılabilmesi için Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ a yetki verilmesine.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.04.2019 tarih ve 282 sayılı teklif yazısına istinaden konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; “6360 Sayılı “Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” geçici 1. maddesinin 1. fıkrası hükmüne göre oluşan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu 12.02.2014-07.03.2014 tarihleri arasında toplanmış ve İl Belediyesi, İl Özel İdaresi, İlçeler, Belde ve Köylerin mevcut personelini, taşınır ve taşınmazlarını, iş makineleri ve diğer taşıtları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan alacak ve borçlarını ilgilisine göre paylaşımı yapılmıştır. Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Başkanlığının 20.03.2014 tarihli kararında “komisyonun görevinin sona ereceği tarihten sonra taşınmaz mallar ile ilgili ortaya çıkabilecek hatalı devir ve paylaştırma işlemlerinin;  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 45. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ilgili Belediyeler arasında yetkili kurulların kararları ile gerekli düzeltme ve devir işlemlerinin yapılması gerektiğine, personel, taşınır mal, taşıt, iş makinesi, hak-alacak ve borçlar ve şirket hisseleri  ile ilgili devirde olası hatalı uygulamaların ise ilgili belediyeler arasında yetkili kurulların kararları ile gerekli düzeltme ve devir işlemlerinin yapılması gerektiği” belirtildiğinden;

           Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun kararı ile ilgili olarak Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesi arasında gerekli düzeltme, devir ve paylaşımların yapılabilmesi ve  taşınmaz mallar ile ilgili ortaya çıkabilecek hatalı devir ve paylaştırma işlemlerinin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 45. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli düzeltme ve devir işlemlerinin yapılması, personel, taşınır mal, taşıt, iş makinesi, hak-alacak-borçlar ve şirket hisseleri ile ilgili devirde olası hatalı uygulamaların düzeltmesi ve devirlerinin yapılması” konusunda Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ a yetki verilmesinin kabulüne, meclis üyelerinden İsmail KARAŞEHİRLİ’ nin çekimser oy kullanmasına karşılık, Belediye Meclisinin 07.04.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.   

 

                    Ahmet ARAS                          Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL              Tamer MANDALİNCİ

                                   Meclis Başkanı                                      Katip Üye                                           Katip Üye