SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-39 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-39

Karar Tarihi

: 6/3/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Torba Mahallesi, Milas-Bodrum Karayolu (Torba-Yan Yol Bağlantısı Düzenlemesi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 01.03.2019 tarih ve 4497 sayılı teklif yazısında; Belediyemiz tarafından hazırlatılan, İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parsellere ilişkin düzenlenen 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Küçük Sanayi Alanı” olarak öngörülen alanın ve Otogar Alanının güneyinde ve III. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde yer alan, bu alanlara bağlantı sağlamak amacıyla 12 metrelik taşıt yolunun düzenlenmesine yönelik hazırlanan, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, Milas - Bodrum Karayolu (Torba-Yan Yol Bağlantısı Düzenlemesi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Tekin Şehir Planlama Ltd. Şti.’ nin 01.03.2019 tarih ve 9196 numaralı dilekçe ve ekleri ile Belediyemize teslim edilmiştir.

Plana konu alan sit karakteri olarak Doğal Sit Alanı özelliği gösterdiğinden 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/A maddesinin (c) bendi uyarınca değerlendirilmek üzere Belediye Meclisi Kararı ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerektiğinden, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Torba Mahallesi, Milas-Bodrum Karayolu (Torba-Yan Yol Bağlantısı Düzenlemesi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.     

     

 

                                      Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                            Niyazi ATARE  

                                       Belediye Başkanı                                   Katip Üye                                     Katip Üye