SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-36 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-36

Karar Tarihi

: 6/3/2019

Birim

: TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine istinaden, Belediyemiz tarafından yürütülen “Çöp Toplama Araçları Kiralama İşinin”, gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi ihalesinin yapılmasının kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

              Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 13.02.2019 tarih ve 116 sayılı teklif yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesinde “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı tamiri, araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri, makine-teçhizat bakım ve onarım işleri, bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri, sağlıkla ilgili destek hizmetleri, fuar, panayır ve sergi hizmetleri, baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler, kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler, toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri, sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir” hükmü bulunmaktadır.

            Makamınızca da uygun görülmesi halinde, Belediyemiz tarafından yürütülen “ Çöp Toplama Araçları Kiralama İşinin” gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi ihalesinin yapılmasına ilişkin bir karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.”  denildiğinden, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

           Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 67.  maddesine istinaden, Belediyemiz tarafından yürütülen “Çöp Toplama Araçları Kiralama İşinin”, gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi ihalesinin yapılmasının kabulüne, Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.     

 

 

                                  Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                            Niyazi ATARE  

                                   Belediye Başkanı                                  Katip Üye                                      Katip Üye