SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-33 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-33

Karar Tarihi

: 6/3/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesine.

Karar Açıklaması

:  

           Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 01.03.2019 tarih ve 4103 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Karakaya Mahallesi 137 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.12.2018 tarih ve E.1066707 tarihli yazısı ekinde yer alan 19.12.2018 tarih ve 7499 sayılı Kurul Kararı gereği 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ve 1/5000  ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi sunulmuştur.

         Öneri Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ile; Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.11.2006 sayılı ve 2574 sayılı kararıyla belirlenen 1. Derece Arkeolojik Sit tescilinin iptal edilmesine, 2863 sayılı Kanun doğrultusunda parsel içerisindeki mezar kalıntısının “anıtsal yapı” olarak, harita üzerinde belirtilen alanın da III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ilişkin plan değişikliğinin düzenlendiği belirtilerek, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

          Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

                                                                                                            

                              Mehmet KOCADON                                 Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                 Meclis Başkanı                                             Katip Üye                                      Katip Üye