SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-25 Sayılı - 7/2/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-25

Karar Tarihi

: 7/2/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Bardakçı Mevkii, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 29.01.2019 tarih ve 2099 sayılı teklif yazısında; 04.01.2019 tarih ve 2019/18 nolu Meclis Kararı ile Belediyemiz tarafından hazırlatılan, İlçemiz Eskiçeşme  Mahallesi, Bardakçı Mevkii, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu teklifinin uygun görülmesi halinde; planlama alanının sit karakteri olarak  doğal sit alanında kalması sebebi ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesi gerektiği belirtilerek, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 28.01.2019 tarih ve 1 sayılı raporunda; “Plan revizyonuna konu alanın Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı sınırları içerisinde kaldığı, ancak plan revizyonuna konu alanın sit karakteri olarak doğal sit alanı özelliği göstermesi nedeni ile onama makamının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmasından dolayı bütüncül plandan ayrı olarak hazırlandığı görülmüştür.

Plan revizyonu dosyası incelendiğinde; imar planı revizyonunun değişen güncel mevzuat çerçevesinde (Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği) yeniden düzenlediği, güncel kıyı kenar çizgisi aktarılmış olan onaylı halihazır haritaların plan altlığı olarak kullanıldığı, yenilenen 22-a kadastro verileri doğrultusunda, planlar ile mülkiyetler arasındaki uyumsuzlukların giderildiği ve mevcuttaki uygulama problemlerinin çözüldüğü, planlara altlık teşkil eden ve Belediyemizce yenilenmiş olan kurum görüşlerinin, (Dsi, Tarım, Aydem, Muski, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu) ve Jeolojik Etüdün plana aktarıldığı, mahkeme kararlarının, sit alanı değişikliklerinin ve parsel bazında yapılan plan değişikliklerinin plana aktarıldığı, Bodrum kentinin geçmişinde önemli yer tutan, kent siluetinin en önemli ögelerinden birini oluşturan ve kentsel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olan yel değirmenlerinin ve çevresindeki günübirlik alanların düzenlenerek kent yaşantısına kazandırılması amacı doğrultusunda Kentsel Tasarım Alanı (KTA7) olarak korunduğu, Bardakçı-Haremten-Gümbet Koyları Düzenlemeleri Kentsel Tasarım Alanının (KTA8) bir kısmının kıyı kenar çizgisinin önünde bir kısmının da arkasında kalması nedeni ile, onama sürecinde yetki karmaşasına neden olması ve uygulamada yaşanan zorluklardan dolayı kaldırıldığı görülmüştür.

Buna göre İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Bardakçı Mevkiinde hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilmesinin uygun olduğuna Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.“ denilmektedir.

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Bardakçı Mevkii, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin kabulüne, ayrıca konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesine, Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Mustafa DAĞDELEN, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ, Mustafa PAŞALI ve Erdinç TEKİNKAYA’ nın ret, Mehmet Remzi GÜNGÖR’ ün çekimser oy kullanmasına karşılık, Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

                               Taner USLU                         Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI               Niyazi ATARE   

                           Meclis Başkan V.                                Katip Üye                                  Katip Üye            

                                                                                        (Yedek)