SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-57 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-57

Karar Tarihi

: 6/4/2018

Birim

: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesi gereğince, Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla, kamu ve özel bankalar ile finans kurumlarından 25.000.000,00-TL (YirmibeşmilyonTürklirası) borçlanılabilmesi için İçişleri Bakanlığından onay alınması ve borçlanmaya ilişkin iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

       Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.03.2018 tarih ve 789 sayılı teklif yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinde “Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir.” Aynı maddenin (d) bendinde “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır” ve (e) bendinde “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir” hükmü yer almaktadır.

        Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla, yukarıdaki hükümlere bağlı kalınmak kaydı ile 25.000.000,00-TL kamu veya özel bankalar ile finans kurumlarından iç borç kullanılması konusunun görüşülerek karara bağlanması gerekmektedir” denildiğinden, konu Belediye Meclisine havale edilmiş olup,

     Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesi gereğince, “Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla”, kamu ve özel bankalar ile finans kurumlarından  25.000.000,00-TL (YirmibeşmilyonTürklirası) iç borçlanmaya gidilmesi için İçişleri Bakanlığından onay alınması ve borçlanmaya ilişkin iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Meclis Üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI  ve Süleyman MAZI’ nın ret oyu kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

     

 

                       Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                                 Niyazi ATARE   

                         Belediye Başkanı                                            Katip Üye                                           Katip Üye