SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-44 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-44

Karar Tarihi

: 6/4/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Yalıçiftliği Turizm Merkezi İçmeler Mevkii Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

        Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.04.2018 tarih ve 5207 sayılı teklif yazısında; “Belediyemiz tarafından hazırlatılan İlçemiz Kumbahçe Mahallesi İçmeler Mevkiinde, Bodrum Yalıçiftliği Turizm Merkezi içerisinde kalan alana yönelik, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Belediyemize teslim edilmiştir. İmar Planı Teklifi dosyası, Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih ve 2018/41 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olup; imar planı teklifinin uygun görülmesi halinde, planlama alanının doğal sit alanı özelliği taşımasından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesi gerektiğinden, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Meclis’ te görüşülerek karar alınması istenmiştir. 

          Belediyemiz İmar Komisyonunun 23.03.2018 tarih ve 9 sayılı raporunda; “Belediyemiz tarafından hazırlatılan taslak planın, Bodrum Yalıçiftliği 1/25.000 Ölçekli İlave Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği kapsamında kaldığı ve 2. Derece Doğal Sit Alanı olarak tanımlandığı anlaşılmıştır. Aynı zamanda turizm merkezi olan alanın, üst ölçekli planda turizm tesis alanı olarak belirlendiği görülmüştür. Alanda, iki adet turizm tesisi mevcut olup, üçüncü tesis ise tahsis aşamasındadır. Bölge, üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak turizm tesisi alanı olarak planlanmıştır. Bu çerçevede, İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkiinde Bodrum Yalıçiftliği Turizm Merkezi içerisinde Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin Komisyonumuzca oybirliği ile uygun olduğuna karar verilmiştir. “ denilmektedir.

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yalıçiftliği Turizm Merkezi İçmeler Mevkii Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli  Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne, ayrıca konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesine, Meclis Üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI ve Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret  oy kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

           

 

                                Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                                   Belediye Başkanı                                        Katip Üye                                             Katip Üye