SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-39 Sayılı - 2/3/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-39

Karar Tarihi

: 2/3/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsisli, İlçemiz Turgutreis Mahallesi 370 ada, 10 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine, Kurumumuzca uygun görüş verilmesinin şartlı kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

     Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2018 tarih ve 3128 sayılı teklif yazısında; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün E.14379 sayılı yazısı ile İlçemiz Turgutreis Mahallesinde bulunan Maliye Hazinesine ait Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsisli 370 ada, 10 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine esas Belediye Meclis Kararına dayalı kurum görüşümüzün iletilmesi tal ep edilmiş olup, verilecek görüşe esas olacak meclis kararı alınması için, Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 2018/35 sayılı kararı ile konu İmar Komisyonuna havale edilerek, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Meclis’ te görüşülerek karar alınması istenmiştir. 

    Belediyemiz İmar Komisyonunun 20.02.2018 tarih ve 6 sayılı raporunda; “16.01.2018 tarihinde yerinde yapılan incelemede, söz konusu parselin deniz cephesinde kalan kamusal alanların halkın kullanımına açık şekilde düzenlenmesi koşulu ile, İlçemiz Turgutreis Mahallesi 370 ada, 10 parselde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsisli taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.“ denilmektedir.

     Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsisli, İlçemiz Turgutreis Mahallesi 370 ada, 10 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine, söz konusu parselin deniz cephesinde kalan kamusal alanların halkın kullanımına açık şekilde düzenlenmesi, yapılacak olan binanın yöre mimarisine uygun olması ve Turgutreis Limanındaki mevcut Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait konteynırların kaldırılması koşulu ile Kurumumuzca uygun görüş verilmesinin kabulüne, Meclis Üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Hülya AŞKIN, Süleyman MAZI’ nın ret,  Erdinç TEKİNKAYA, Mazlum AĞAN ve Mustafa PAŞALI’ nın çekimser oy kullanmalarına karşılık Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarihli   toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

           

 

                                Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                                   Belediye Başkanı                                         Katip Üye                                           Katip Üye