SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-33 Sayılı - 7/2/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-33

Karar Tarihi

: 7/2/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediye Meclisimizin 08.09.2017/109 sayılı kararıyla kabul edilerek, 5216 sayılı Kanun gereğince Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilen, İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, 1143 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, İmar Komisyonunun da uygun görüşleri ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının yapmış olduğu değişiklik talebi doğrulusunda düzenlenmiş yeni haliyle kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2018 tarih ve 1677 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, 1143 ada, 8 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, İmar Komisyonunda görüşülmüştür. Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarih ve 2017/109 sayılı kararı ile İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, 1143 ada, 8 parsel için hazırlanan Öneri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği kabul edilmiş ve 5216 sayılı Kanun gereği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiştir. Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 16.01.2017 tarih ve 1356 sayılı yazısında “1143 ada, 6,7,8,9 ve 52 parselleri kapsayacak şekilde, Ticaret Alanı (Bodrum Kat Otopark) tanımlı alan bir bütün olarak ele alınması ve plan değişikliği teklifinin bu yönde yeniden düzenlenmesi” ifade edildiğinden plan değişikliği teklifi bu şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Öneri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabul edilmesi halinde, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesi gerektiğinden bahisle, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Meclis’ te görüşülerek karar alınması istenmiştir. 

Belediyemiz İmar Komisyonunun 29.01.2018 tarih ve 4 sayılı raporunda; “Muğla Büyükşehir Belediye  Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 16.01.2018 tarih ve 1356 sayılı yazısı doğrultusunda “Belediye Ticaret Alanı (Bodrum Kat Otopark) tanımlı kullanım alanının tek bir parselin kullanımının değiştirilerek Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi sonucunda birbirinden kopuk kullanım alanları oluşacağı ve bunun ileri de benzer uygulama sorunları yaratacağı dikkate alınarak, Bodrum’ un en merkezi noktalarından birinde yer alan, içerisinde özel mülkiyete kayıtlı birden fazla taşınmaz bulunan ve yapılaşmasını büyük oranda tamamlamış söz konusu alanda, gelecekte doğabilecek çelişkilerin ve kullanım sorunlarının önlenerek düzenli bir yapılaşmanın sağlanabilmesi için Belediye Ticaret Alanı (Bodrum Kat Otopark) tanımlı alanın bir bütün olarak ele alınması ve plan değişikliği teklifinin bu yönde yeniden düzenlenerek” iletilmesi istenmektedir. Buna göre söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği teklifinin Komisyonumuzca oybirliği ile uygun olduğuna karar verilmiştir.“ denilmektedir.

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediye Meclisimizin 08.09.2017/109 sayılı kararıyla kabul edilerek, 5216 sayılı Kanun gereğince Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilen, İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, 1143 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, İmar Komisyonunun da uygun görüşleri ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının yapmış olduğu değişiklik talebi doğrultusunda düzenlenmiş yeni haliyle kabulüne, ayrıca konunun Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

           

 

                                   Dursun GÖKTEPE                           Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                                    Belediye Başkan V.                              Katip Üye                                           Katip Üye