SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-29 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-29

Karar Tarihi

: 4/1/2018

Birim

: ÖNERGE

Karar Özeti

: 24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı K.H.K.’ nın Geçici 24. maddesi hükümleri gereğince, Belediyemizde hizmet alımı suretiyle çalışmakta olan taşeron işçilerin istihdam edilebilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (i) bendine istinaden ve yine aynı KHK’ nın Ek 20. maddesi gereğince personel istihdamı amaçlı yeni bir şirket kurulmasına ve bununla ilgili her türlü iş ve işlemi yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediye Başkanı Mehmet KOCADON ve Meclis Üyelerinden Taner USLU, Niyazi ATARE, Hüseyin ÖZTEN, Funda AKÇALI, Seval AKTAŞ, Ali ÖZTÜRK, Nurten ÇAKICI BIÇAK, Refik ÜLGEN, Cafer DOĞAN, Ali DEMİRÖZ, Dursun GÖKTEPE, Özden BAYSAL, Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI, Naciye TANRIKULU FİLİZ, Mehmet DURMAZ ve İsmail ALTINDAĞ’ ın imzalarıyla Meclis Başkanlığına sunulan 04.01.2018 tarihli önergede; “24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin Geçici 24.  maddesinde belirtilen “İl özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar belirli şartları taşımaları kaydıyla  bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde hizmet alım sözleşmesini yapan idareye veya şirkete, ek 20 nci madde kapsamındaki şirketlerinde işçi statüsünde çalıştırılmak üzere yazılı olarak başvurabilirler.;” hükmü gereğince, Belediyemiz bünyesinde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması konusu gündeme gelmiştir.

Bu personellerin kadroya alınabilmesi için yine aynı KHK nin Ek 20. maddesinde yer alan “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir. “ hükmü gereğince;

Belediyemizde hizmet alımı suretiyle çalışmakta olan taşeron işçilerin bu kapsamda istihdam edilebilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (i) bendine istinaden ve 696 sayılı KHK’ nın Ek 20. maddesi gereğince personel istihdamı amaçlı yeni bir şirket kurulmasına ve bununla ilgili her türlü iş ve işlemi yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin önergemizin Meclis gündemine alınması hususunda, Müsaadelerinizi arz ederiz.” denilmekte olup, Belediye Meclisince yapılan oylamada önergenin 29. madde olarak  gündeme alınmasına, meclis üyelerinden Mazlum AĞAN, Hülya AŞKIN ve Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Mehmet Remzi GÜNGÖR ve Erdinç TEKİNKAYA’ nın çekimser oy kullanmalarına karşılık,  Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verilmiştir.   

Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; 24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan 696 sayılı K.H.K.’ nın Geçici 24. maddesi hükümleri gereğince, Belediyemizde hizmet alımı suretiyle çalışmakta olan taşeron işçilerin istihdam edilebilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (i) bendine istinaden ve yine aynı KHK’ nın Ek 20. maddesi gereğince personel istihdamı amaçlı yeni bir şirket kurulmasına ve bununla ilgili her türlü iş ve işlemi yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Hülya AŞKIN, Mazlum AĞAN, Mustafa DAĞDELEN’ in ret,  Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI ve Şakir AÇIKGÖZ’ ün çekimser oy kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

               

 Mehmet KOCADON                                     Mehmet ÖZALIN                                            Niyazi ATARE   

                                         Belediye Başkanı                                          Katip Üye                                                         Katip Üye