SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-28 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-28

Karar Tarihi

: 4/1/2018

Birim

: ÖNERGE

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 75. madde hükümleri gereğince, yoksunluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engelliler ile toplumun mağdur kesimlerinin yaşadığı yerlere bütçe imkanları dahilinde ayni ve nakdi yardım yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediye Başkanı Mehmet KOCADON ve Meclis Üyelerinden Taner USLU, Niyazi ATARE, Nurten ÇAKICI BIÇAK, Özden BAYSAL, Hüseyin ÖZTEN, Mehmet MELENGEÇ, Osman KÜÇÜKBAŞI, Seval AKTAŞ ve İsmail ALTINDAĞ’ ın imzalarıyla Meclis Başkanlığına sunulan 04.01.2018 tarihli önergede; “Bilindiği üzere Bodrum Yarımadası sektörüne hizmet veren ve halkımızın büyük çoğunluğunun bu sektörden geçimini sağladığı yer olarak İlimiz ve hatta Ülkemiz içerisinde ön sıralarda yerini almış konumdadır. Turizm sektörünün devamının sağlanması ile daha ileri düzeylere çıkarılabilmesi için gerek tesislerin kalite seviyesi, gerekse tesislere hizmet sunan tedarikçilerin çalışma şartlarının iyileştirmesi amacıyla, Belediyemiz dışındaki mahalli idareler ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlar arasında koordineli çalışmaların yapılması esas kuraldır.

5393 sayılı Belediye Kanununun diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. maddesinde “Belediye, Belediye Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a)      Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu taktirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

b)      Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.

c)      (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirebilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” 

Bu amaçla, çalışmaların gecikmelere sebebiyet vermeden yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. ve 14. maddesindeki hükümlere istinaden, yoksunluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engelliler ile toplumun mağdur kesimlerinin yaşadığı yerlere bütçe imkanları dahilinde yapılacak ayni ve nakdi yardımların yapılmasında Belediye Başkanlığına yetki verilmesi konusunun Belediye Kanununun 21. maddesinin (b) bendi kapsamında gündeme alınması ve Meclisimizde görüşülmesini arz ederiz.” denilmekte olup, Belediye Meclisince yapılan oylamada önergenin 28. madde olarak gündeme alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.  

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 75. madde hükümleri gereğince, yoksunluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engelliler ile toplumun mağdur kesimlerinin yaşadığı yerlere bütçe imkanları dahilin de ayni ve nakdi yardım yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine, Meclis Üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Hülya AŞKIN, Mazlum AĞAN, Mustafa DAĞDELEN’ in ret, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Erdinç TEKİNKAYA, Şakir AÇIKGÖZ ve Mehmet Remzi GÜNGÖR’ ün çekimser oy kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                                                 Belediye Başkanı                                   Katip Üye                                           Katip Üye