SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-87 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-87

Karar Tarihi

: 5/7/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, 964 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine konu alanın, yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede bulunduğu, birden fazla parseli kapsadığı ve bu parsellerin muvaffakat belgeleri olmadığından plan tadilatı teklifinin bütüncül planlama çalışmalarında değerlendirilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.06.2017 tarih ve 9742 sayılı teklif yazısında; 05.06.2017 tarih ve 2017/83 sayılı Meclis kararı ile İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, 964 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği teklifi İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Öneri Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ile; söz konusu parsel içerisinde ruhsatlı binanın mevcut olduğu, onaylı imar planında parselden büyük oranda terk alanı ayrıldığı ve Kadastro Müdürlüğünün 22-a çalışmaları sonrası yapı adası hattı ile parselin yapılaşmasının tamamen kısıtlandığı bildirilmekte olup; mülkiyet hakkının korunması amacı ile meri imar planında parselin kuzeyinden geçen taşıt yolunun 12 metre önerilmesine karşın, söz konusu yolun devamlılığı bulunmadığından 12 metrelik taşıt yolu hattının devamlılığı sağlanacak şekilde 10 metre olarak düzenlendiği görülmüştür.

Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin kabul edilmesi halinde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiğinden, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Meclis’ te karar alınması istenmiştir.  

Belediyemiz İmar Komisyonunun 23.06.2017 tarih ve 14 sayılı kararında; “Söz konusu parselin  bulunduğu alanın mülga Konacık Belediyesi ve Bodrum Belediyesi mücavir alan sınırında kaldığı, parselin cephe aldığı Kavaklı Sarnıç Caddesi ile Gümbet ve Ahmet Yesevi Caddelerinin kesiştiği noktaya ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi çıkışına (Jandarma Kavşağı) çok yakın olduğu, yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu, plan değişikliği teklifine konu alanın birden fazla parseli kapsadığı ve bu parsellerin muvaffakat belgelerinin olmadığından dolayı bütüncül planlama çalışmalarında değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.“ denilmektedir.

              Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, 964 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine konu alanın, yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede bulunduğu,   birden fazla parseli kapsadığı ve bu parsellerin muvaffakat belgeleri olmadığından plan tadilatı teklifinin  bütüncül planlama çalışmalarında değerlendirilmesine, Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

                            Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                              Belediye Başkanı                                         Katip Üye                                           Katip Üye