SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-86 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-86

Karar Tarihi

: 5/7/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Torba Mahallesinde, mevcut imar planlarında Kültürel Tesis+Halk Eğitim Merkezi kullanımında kalan, kadastral paftasında ise kısmen yeşil alan, kısmen de yol boşluğu alanında bulunan Amiral 3 ve Amiral 4 sitelerinin elektrik dağıtımının yapıldığı mevcut trafo binasının bulunduğu alana ilişkin hazırlanan Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra yeniden değerlendirilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.06.2017 tarih ve 9741 sayılı teklif yazısında; 05.06.2017 tarih ve 2017/82 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Torba Mahallesinde mevcut imar planlarında Kültürel Tesis+Halk Eğitim Merkezi kullanımında kalan, kadastral paftasında ise kısmen yeşil alan, kısmen de yol boşluğu alanında bulunan Amiral 3 ve Amiral 4 sitelerinin elektrik dağıtımının yapıldığı mevcut trafo binasının bulunduğu alan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Enerji Dağıtım Alanı (Trafo Alanı) olarak planlanarak ihdas parseli oluşturulup Aydem’ e devredileceğinden, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Meclis’ te karar alınması istenmiştir.  

Belediyemiz İmar Komisyonunun 23.06.2017 tarih ve 13 sayılı kararında; “Plan değişikliğine konu trafo alanı dere yatağına cepheli olduğundan, Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra yeniden değerlendirilmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.“  denildiğinden,

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Torba Mahallesinde, mevcut imar planlarında Kültürel Tesis+Halk Eğitim Merkezi kullanımında kalan, kadastral paftasında ise kısmen yeşil alan, kısmen de yol boşluğu alanında bulunan Amiral 3 ve Amiral 4 sitelerinin elektrik dağıtımının yapıldığı mevcut trafo binasının bulunduğu alana ilişkin hazırlanan Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra yeniden değerlendirilmesine, Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

                                Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                  Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                       Katip Üye