SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-80 Sayılı - 5/6/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-80

Karar Tarihi

: 5/6/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, 704 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin teklifinin reddine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2017 tarih ve 8440 sayılı teklif yazısında; 03.05.2017 tarih ve 2017/59 sayılı Meclis kararı ile İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, 704 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, İmar Komisyonunun 24.04.2017 tarihli kararında;“talep edilen plan değişikliğinin yerinde harita mühendisi tarafından aplike edilmesi gerektiğinden ek süreye ihtiyaç duyulmaktadır.” dendiğinden İmar Komisyonuna 1 (bir) ay ek süre verilmiştir.  Öneri imar planı tadilatına konu alana ilişkin, yerinde ölçüm ve diğer gerekli işlemler yapılmıştır. Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin kabul edilmesi halinde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmekte olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Meclis’ te karar alınması istenmiştir.  

Belediyemiz İmar Komisyonunun 26.05.2017 tarih ve 14 sayılı kararında; “Öneri plan değişikliği tekifi ile, parselin kuzey cephesinde bulunan imar yolunun 27,26 m²’ lik alanının (TAKS: 0,20 KAKS: 0,40 yapılaşma koşullu) konut alanı olarak planlandığı görülmüş olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinin (c) bendindeki “Düzenleme ortaklık payından elde edilen alanların yüzölçümleri toplamının altına düşülmemek kaydıyla, plan değişikliği ile kaldırılan yol alanlarının miktarları düzenleme ortaklık payından oluşturulan park, çocuk bahçesi, meydan gibi açık ve yeşil alanlarda kullanılabilir.” hükmüne göre plan değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmemiştir.“  denildiğinden,

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, 704 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin komisyon kararı doğrultusunda reddine, Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                 Mehmet KOCADON                            Mehmet ÖZALIN                              Niyazi ATARE   

                                  Belediye Başkanı                                     Katip Üye                                         Katip Üye