SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-79 Sayılı - 26/5/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-79

Karar Tarihi

: 26/5/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Müsgebi-Yahşi-Gürece-Yaka-Bitez Mahallelerinin 1/5000 ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım ve Uygulama İmar Planlarının kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.05.2017 tarih ve 7914 sayılı teklif yazısında; Belediyemiz tarafından hazırlatılan İlçemiz Müsgebi-Yahşi-Gürece-Yaka-Bitez Mahalleleri 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Revizyonuna konu alan sit karakteri olarak Doğal Sit Alanı özelliği  gösterdiğinden 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/A maddesinin (c) bendi uyarınca değerlendirilmek üzere Belediye Meclis kararı ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiği belirtildiğinden, İlçemiz Müsgebi-Yahşi-Gürece-Yaka-Bitez Mahalleleri 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Revizyonu Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 2017/65 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir.

Bunun üzerine alınan Belediyemiz İmar Komisyonunun 22.05.2017 tarih ve 13 sayılı kararında; “Müsgebi-Yahşi-Gürece-Yaka-Bitez Mahalleleri Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı “Ortakent-Yahşi Belediyesi Koruma Amaçlı Revizyon İlave İmar Planı” ve “Bitez Belediyesi Koruma Amaçlı Revizyon İlave İmar Planı” kapsamındaki alanlarda ve çevresinde, “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği”, “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” ve 6360 sayışı Kanun kapsamında Muğla ilinin büyükşehir olması nedeniyle değişen idari yapı doğrultusunda tek bir belediye haline gelen Bodrum ilçesi imar planlarının bütünlenmesi ve yenilenmesi amacı ile Belediyemiz tarafından hazırlatılmıştır. Bu kapsamda; Planın Bodrum merkez sınırından batıda Turgutreis Mahallesi ve kuzeyde Konacık Mahallesi sınırlarına kadar olan ve doğal sit sınırlarını kapsayacak şekilde bütüncül planlama çalışması yapıldığı, yürürlükteki mevcut plan sınırları dışında kalan, ancak planların bütünlenmesi kapsamında bu plan sınırları içerisine alınan bölgelerde üst ölçekli planlarla uyumlu plan kararları getirildiği, planın 22-a çalışması ile değişen son kadastral duruma göre yeniden düzenlendiği ve mevcut plandaki kadastral kaymalar nedeni ile uygulamada yaşanan sorunların giderildiği, planın güncellenen kurum görüşlerine göre yeniden irdelendiği, bu kapsamda karayolu güzergahı ve çevresi son gelen Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü görüşüne göre düzenlendiği, Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü görüşüne göre tüm dere güzergahlarının yeniden düzenlendiği, bazı bölgelerde yenilenen Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görüşü doğrultusunda düzenlendiği, planın yenilenen mevzuat çerçevesinde değişen lejant, gösterimler ve kullanım tanımları çerçevesinde yeniden düzenlendiği, (mevcut planlardaki tercihli kullanım alanları lejantının kaldırılarak yerine konut, ticaret, turizm, turizm-ticaret, ticaret-konut, turizm-ticaret-konut, vb.), yola cephesi bulunmayan veya dereler nedeni ile yoldan cephe alamayan parseller ile ilgili planda düzenlemelerin yapıldığı, mevcut plan sınırları içerisinde kullanım kararı getirilen ancak zeytincilik kanunu nedeni ile bu amaçla yapılaşması mümkün olmayan zeytinliklerin yeniden irdelendiği tespit edildiğinden,

Söz konusu planların yapılan incelemeler doğrultusunda uygun olduğu görüşüne oybirliği ile varılmıştır.“  denildiğinden,

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Müsgebi-Yahşi-Gürece-Yaka-Bitez Mahallelerinin 1/5000 ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım ve Uygulama İmar Planlarının kabulüne, Belediye Meclisinin 26.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

 

                                Mehmet KOCADON                             Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                                   Belediye Başkanı                                    Katip Üye                                          Katip Üye