SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-76 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-76

Karar Tarihi

: 3/5/2017

Birim

: ÖNERGE

Karar Özeti

: İlçemiz Ortakent-Yalıkavak karayolu ayrımından, Gürece Mevkii ve Dağbelen Mevkii kesimine ait kamulaştırma planlarının bütüncül olarak değerlendirilmesi ve onaylanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

         Belediye Başkanı Mehmet KOCADON ve Meclis Üyelerinden Özden BAYSAL, Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI, Taner USLU, Mehmet MELENGEÇ ve Dursun GÖKTEPE’ nin imzalarıyla Meclis Başkanlığına sunulan 03.05.2017 tarihli önergede; “Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 22.12.2015 tarih ve 249/906 sayılı ve 01.12.2016 tarih ve 284/624 sayılı yazıları ile İlçemiz Ortakent-Yalıkavak Karayolu ayrımından Gürece Mevkii ve Dağbelen Mevkii kesimine ait kamulaştırma planlarının tamamlanmış hali Belediyemize iletilmiştir. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 23.01.2017 tarih ve 22482 sayılı yazısı ile söz konusu alana ilişkin kamulaştırma işlemine başlama kararı alınamamakta olduğu, kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilemediği için de yapım çalışmalarının sekteye uğradığı belirtilerek, imar planı çalışmalarının ivedilikle tamamlanması istenmektedir. Belediyemizce Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 22.12.2015 tarih ve 249/906 sayılı ve 01.12.2016 tarih ve 284/624 sayılı yazılarında belirtilen kamulaştırma planları tamamlanmış olup, söz konusu planların bir kısmı 3. Derece Doğal Sit Alanı bir kısmı da sit dışı alanda kalmakta olduğundan, farklı kurumların yetki alanına girmektedir. Ancak 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesinde bu tür alanlarda ilgili Bakanlığın re’sen onaylama yetkisi olduğundan planın bütüncül olarak değerlendirilmesi için Meclis Kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir. Konunun Meclis’ te görüşülerek karar alınmasını arz ederiz.” denilmektedir. Yapılan oylamada önergenin 19. madde olarak  gündeme alınmasına  oybirliği ile karar verilmiş olup, 

          Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Ortakent-Yalıkavak karayolu ayrımından, Gürece Mevkii ve Dağbelen Mevkii kesimine ait kamulaştırma planlarının bütüncül olarak değerlendirilmesi  ve onaylanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.           

 

 

                              Mehmet KOCADON                            Mehmet ÖZALIN                              Niyazi ATARE  

                                 Belediye Başkanı                                   Katip Üye                                          Katip Üye