SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-57 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-57

Karar Tarihi

: 6/4/2017

Birim

: BAŞKANLIK

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ile 17.03.2006 tarih, 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin” 11. maddesi gereğince hazırlanan, Bodrum Belediyesi 2016 Yılı Faaliyet Raporunun oy çokluğu ile yeterli görülmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih ve 243 sayılı teklif yazısında belirtilen; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince “Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.”,  17.03.2006 tarih, 26111 sayılı “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin” 11. maddesinde belirtilen “Belediyemiz faaliyet raporları nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır” hükmü gereği, 05.01.2016 tarih ve 3 sayılı Strateji Geliştirme Müdürlüğü yazısına istinaden Bodrum Belediyesi 2016 yılı Faaliyet Raporu Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, 

Meclis 1.Başkan Vekili Dursun GÖKTEPE’ nin Başkanlığında yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ile 17.03.2006 tarih, 26111 sayılı “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin” 11. maddesi gereğince hazırlanan ve karar ekinde yer alan “Bodrum Belediyesi 2016 Yılı Faaliyet Raporunun”, meclis üyelerinden Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mahmut ÖZBELEN, Erdinç TEKİNKAYA ve Abdulmecit POYRAZ’ ın yetersizlik oyu kullanmalarına karşılık Belediye Meclisinin 06.04.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile yeterli görülmesine karar verildi.         

 

                   Dursun GÖKTEPE                                Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                    Belediye Meclisi                                       Katip Üye                                             Katip Üye

                 Meclis 1. Başkan Vekili