SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-25 Sayılı - 3/2/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-25

Karar Tarihi

: 3/2/2017

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemizde boş bulunan 2. derece 8535 unvan kodlu Şehir Plancısı kadrosunda çalıştırılacak olan bir adet tam zamanlı sözleşmeli Şehir Plancısının net aylık ücretinin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03.01.2017 tarih ve 66 sayılı genelgesinde belirlenen taban ücretin %10 fazlası olarak belirlenmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

        Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.01.2017 tarih ve 276 sayılı teklif yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanununun, Norm Kadro ve Personel İstihdamı başlıklı 49. maddesinde “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir.” denilmektedir.

        Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli sunulabilmesi için Belediyemizde boş bulunan 2. derece 8535 unvan kodlu Şehir Plancısı kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşmeli Şehir Plancısı çalıştırılacağından, ücretinin belirlenmesi hususunun ilgi kanunun yukarıda belirtilen hükmüne istinaden Belediye Meclisimizce görüşülebilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.” denildiğinden, teklif yazısı Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

         Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemizde boş bulunan 2. derece 8535 unvan kodlu Şehir Plancısı kadrosunda çalıştırılacak olan bir adet tam zamanlı sözleşmeli Şehir Plancısının net aylık ücretinin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03.01.2017 tarih ve 66 sayılı genelgesinde belirlenen taban ücretin %10 fazlası olarak belirlenmesinin kabulüne, Meclis Üyelerinden Abdulmecit POYRAZ’ ın çekimser oyuna karşılık, Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.     

 

 

 

                               Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                            Niyazi ATARE  

                                 Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                      Katip Üye