SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-24 Sayılı - 3/2/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-24

Karar Tarihi

: 3/2/2017

Birim

: TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine istinaden, Belediyemiz tarafından yürütülen çöp toplama, taşıma ve kent içi temizliği işlerinin, gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi ihalesinin yapılmasının kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

        Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 23.01.2017 tarih ve 37 sayılı teklif yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesinde “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı tamiri, araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri, makine-teçhizat bakım ve onarım işleri, bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri, sağlıkla ilgili destek hizmetleri, fuar, panayır ve sergi hizmetleri, baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler, kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler, toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri, sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir” hükmü bulunmaktadır.

        Makamınızca da uygun görülmesi halinde, Belediyemiz tarafından yürütülen çöp toplama, taşıma ve kent içi temizliği işlerinin gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi ihalesinin yapılmasına ilişkin bir karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.” denildiğinden, teklif yazısı Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

        Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 67.  maddesine istinaden, Belediyemiz tarafından yürütülen çöp toplama, taşıma ve kent içi temizliği işlerinin, gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi ihalesinin yapılmasının kabulüne, Meclis Üyelerinden Abdulmecit POYRAZ’ ın ret oy kullanmasına karşılık, Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.     

      

 

                             Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                            Niyazi ATARE  

                             Belediye Başkanı                                   Katip Üye                                        Katip Üye