SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-144 Sayılı - 7/11/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-144

Karar Tarihi

: 7/11/2017

Birim

: TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanan “2017 yılına ait Bodrum Evsel Katı Atık Tarife Raporunun ve eki Tarife Ücretleri ile Sözleşmenin Bodrum Belediyesi 2017 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesine eklenmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 24.10.2017 tarih 851 sayılı teklif yazısında; “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7. maddesinin İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri başlığının (b) fıkrası “Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.” hükmü,

26.04.2006 tarih ve 5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2872 sayılı kanunun 3. maddesinde, çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve kirliliğin önlenmesine ilişkin genel ilkeler sayılırken, kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamaların kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından karşılanacağı ilkesine yer verilmiştir ayrıca; 11. maddesinin 14. fıkrasının “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.“ hükümleri,

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’ in amacı aynı yönetmeliğin 1. maddesinde “Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesisleri ile evsel katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin; atıksu altyapı yönetimleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesi, ayarlanması ve uygulanması yoluyla çevresel altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.” hükmü ,

Aynı Yönetmeliğin Evsel Katı Atık İdarelerinin Görev ve Yetkileri başlıklı 8. Maddesinin;  (1) Evsel Katı Atık İdareleri- a) Evsel katı atık hizmetini vermek veya verdirmekle,  b) Evsel katı atık hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemekle, c) Evsel katı atık ücretini toplamakla, yükümlüdürler." hükmü ve adı geçen kanun ve yönetmeliğin sair hükümleri ile Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, evsel katı atık hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemek ve evsel katı atık ücretini toplamakla yükümlü kılınmıştır. 

Yukarıda belirtilen sair mevzuatın amir hükümleri çerçevesinde Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve yazımız ekinde sunulan 2017 yılına ait Bodrum Evsel Katı Atık Tarife Raporu ve ekleri Tarife ücretleri ile sözleşmenin görüşülerek Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmesine müteakip 2017 yılı ücret tarifelerine eklenmesi gerekmektedir.” denildiğinden,  

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanan “2017 yılına ait Bodrum Evsel Katı Atık Tarife Raporunun ve eki Tarife Ücretleri ile Sözleşmenin Bodrum Belediyesi 2017 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesine eklenmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

                              Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE

                                 Meclis Başkanı                                               Katip Üye                                        Katip Üye