SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-134 Sayılı - 7/11/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-134

Karar Tarihi

: 7/11/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemiz tarafından hazırlatılan, İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii “Bodrum İçmeler Mevkii İlave İmar Planı” teklifinin kabulüne

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.11.2017 tarih ve 16627 sayılı teklif yazısında; 04.10.2017 tarih ve 2017/124 sayılı Meclis kararı ile İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, “Bodrum İçmeler Mevkii İlave İmar Planı” teklifi İmar Komisyonuna havale edilmiştir.

Söz konusu imar planı teklifinde, İçmelerin kıyı kesimi için yürütülen imar planı teklifi ile bütünlük sağlayacak şekilde düzenleme yapılmış olup, söz konusu planlama alanının Yalıçiftliği Turizm Merkezi içinde kalması nedeniyle uygun görülmesi halinde 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiğinden, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 06.11.2017 tarih ve 24 sayılı raporunda; “Planlama alanının doğal sit alanı dışında ve Yalıçiftlik Turizm Merkezi içinde kalan alan olduğu, İçmeler Mevkiinde taşıt yolunun alt kısmındaki alana ilişkin hazırlanan imar planı revizyonu ile bütüncüllük amaçlandığı, kurum görüşlerinin alındığı ve imar planı teklifinin bu çerçevede hazırlandığı, bu doğrultuda bölgenin kuzeyinde yer alan orman alanları ile Devlet Su İşlerinin görüşü doğrultusunda kanal önerilerinin plana aktarıldığı, imar planı teklifi ile bölgede yer alan tersanelerin gelişiminin desteklendiği, 3194 ve 2634 sayılı kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlandığı  görülen “Bodrum İçmeler Mevkii İlave İmar Planı” teklifinin Komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler  Mevkii “Bodrum İçmeler Mevkii İlave İmar Planı” teklifinin kabulüne, ayrıca 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                        Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE

                                          Meclis Başkanı                                      Katip Üye                                             Katip Üye