SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-132 Sayılı - 23/10/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-132

Karar Tarihi

: 23/10/2017

Birim

: STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Bodrum Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile 2018 Yılı ve İzleyen İki Yıl Gelir- Gider Bütçesinin kabulüne

Karar Açıklaması

:  

Belediyemizin 2018 yılı ve izleyen iki yıla ait Hazırlık Bütçe Tasarısı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. ve 23. maddesine göre hazırlanmış olup, 24. maddesine istinaden Maliye Bakanlığının Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlama Rehberinde belirtilen ekonomik veriler dikkate alınarak oluşturulmuş olup, bahse konu Bütçe Tasarısı 14.09.2017 tarih ve 2017/2427 sayılı Belediye Encümeninin görüşüyle birlikte Meclise sunulmuş, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (b) bendine istinaden Bodrum Belediyesi 2018 yılı ve izleyen iki yıl  Gelir- Gider Bütçe Tasarısı 04.10.2017 tarih ve 2017/129 sayılı Meclis kararı ile incelenmek üzere  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.

 

Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda;

 

 

BODRUM BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

 

MADDE 1 Belediye Bütçesi kapsamındaki Birimlerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam (269.053.869,00-TL) ödenek verilmiştir.

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

MADDE 2 Belediye Bütçesinin geliri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam (269.053.869,00-TL) olarak tahmin edilmiştir.

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

MADDE 3 2018 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödenek toplamı, Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler ile karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

 

MADDE 4 Gelir çeşitlerinin her birinin dayandığı hükümleri gösterir (C) cetvelinde kayıtlı bulunan gelirler dışında, yürürlükteki mevzuata aykırı hiçbir kaynağa başvurulmayacaktır. Aksine hareket eden ilgililer hakkında, ilgili mevzuata göre işlem yapılacaktır. 5393 sayılı yasanın 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan Belediye Gelirleri ve bankalardaki mevduatları; Belediyenin tüm Menkul ve Gayrimenkul malları, belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

 

(Meclis üyelerinden Erdinç TEKİNKAYA ve Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret, Abdulmecit POYRAZ  ve Mustafa PAŞALI’ nın çekimser oy   kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

MADDE 5 Bağlı (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için Belediye Başkanı, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşmeler yapmaya yetkilidir.

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ’ ın çekimser oy kullanmasına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

MADDE 6 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara yurt içi, yurt dışı gezi ve görevlerde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

(23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.)  

 

MADDE 7 Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

Bütçe Kararnamesi

1 -Ödenek Cetveli (A) Örnek-14)

2 -Gelirlerin Ekonomik sınıflandırma cetveli (B). Örnek-15)

3 -Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetveli (Örnek-16)

4 -Gelirlerin yasal dayanağını gösterir (C) cetveli. (Örnek-17)

5 -Çok Yıllı Gider Bütçesi. (Örnek-18)

6 -Fonksiyonel ve Ekon. Sınıflandır. Düzeyin. Ödenek cetveli. (Örnek-8)

7 -Çok Yıllı Gelir Bütçesi. (Örnek-19)

8 -Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli. (Örnek-20)

9 -Gelecek Yıllara, Yaygın Yüklen. Kaps. Taah. (G) Cetveli. (Örnek21)

10- Memur Olmayanlara Verilecek Yolluk. Göster. (H) cetveli. (Örnek-22)

11 -İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K1) Cetveli (Örnek-23)

12 -İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K2) Cetveli (Örnek-24)

13 -237 Sayılı Taşıt Kan. Göre Satın Alınacak Taşıt. Gösterir (T1) cetveli (Örnek-25)

14 -Mevcut Taşıtları Gösterir (T2) Cetveli (Örnek-26)

15 -Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

16 -Finansman Programı (Örnek-28)

 

(Meclis üyelerinden Erdinç TEKİNKAYA, Mazlum AĞAN, Mustafa PAŞALI, Mustafa DAĞDELEN, Mehmet Remzi GÜNGÖR- Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret, Abdulmecit POYRAZ’ ın çekimser oy kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

MADDE 8 Belediyemiz tarafından tahsil edilmekte olan  İlan ve Reklam Vergisi, Mayıs ve Temmuz ayı sonuna kadar; Diğer Vergi Resim ve Harçlar kanunlarda belirtildiği şekilde tahsil edilecektir.

 

(23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.)  

 

MADDE 9 Belediye tahsilâtının gerektiğinde bankalar ve özel finans kurumları kanalı ile yaptırılmasında Belediye Başkanı yetkilidir.

 

(23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.)  

 

 

MADDE 10 Belediye memur ve işçilerine mevzuat ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

 

(23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.)  

 

MADDE 11 Belediyenin leh ve aleyhine açılan davalarla, icra takiplerinden dolayı yargı organlarınca belediye lehine hükmedilen avukatlık ücretleri, fiilen veya hesaben tahsil olunarak gelir bütçesine, gelir karşılığı da gider bütçesine ödenek kaydedilerek kanuni sınırlar dahilinde ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ilgili maddesi hükümlerine göre düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde avukat olan hukuk müşaviri, avukat ile hukuk müşavirliği personeline tevzi edilerek ödenir.

 

(23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.)  

 

MADDE 12 Bu kararname hükümleri Muğla Büyükşehir Belediyesi onayına müteakip 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.

 

(23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.)  

 

MADDE 13 Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütmeye yetkilidir.

 

(23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile kabul edildi.)  

 

 

2018 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

(Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)

 

Gider Kodu

Açıklama

2018 Yılı Gideri (TL)

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

GENEL KAMU HİZMETLERİ                      

Özel Kalem Müdürlüğü                        

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü         

Strateji Geliştirme Müdürlüğü               

Etüt Proje Müdürlüğü                                      

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü   

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  

Yazı İşleri Müdürlüğü

 60.926.443,00TL  

14.107.933,00TL

1.894.694,00 TL

13.979.815,00 TL

1.091.500,00 TL

11.757.397,00 TL

856.100,00 TL

13.665.725,00 TL

545.430,00 TL

3.027.849,00 TL

 

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

Gider Kodu

Açıklama

   2018 Yılı Gideri (TL)

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.

Zabıta Müdürlüğü                     

Hukuk İşleri Müdürlüğü

 

 18.915.175,00 TL

17.264.325,00 TL

1.650.850,00 TL

 

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

 

 

Gider Kodu

Açıklama

   2018 Yılı Gideri (TL)

04

 

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

 54.988.961,00 TL

52.998.561,00 TL

1.990.400,00 TL

 

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

Gider Kodu

Açıklama

   2018 Yılı Gideri (TL)

05

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü    

 

 1.430.660,00 TL

1.430.660,00 TL

 

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

Gider Kodu

Açıklama

   2018 Yılı Gideri (TL)

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

Fen Hizmetleri Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü     

İmar Müdürlüğü           

 

 92.943.754,00 TL

59.030.690,00 TL

21.190.500,00 TL

12.722.564,00 TL

 

 

  

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

Gider Kodu

Açıklama

   2018 Yılı Gideri (TL)

 

07

SAĞLIK HİZMETLERİ

Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                    

 39.848.876,00 TL

39.848.876,00 TL

 

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

2018 Mali Yılı Gider Bütçesinin kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel kodlamasının 1. düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekler toplamı teklif edildiği şekliyle 269.053.869,00-TL olarak kabul edilmiştir. 

 

2018 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)

 

Gider Kodu

Gider Çeşidi

2018 Yılı Gideri (TL)

01

PERSONEL GİDERLERİ

62.104.867,00

 

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

 

 

Gider Kodu

Gider Çeşidi

2018 Yılı Gideri (TL)

02

 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA AİT DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 

11.654.157,00

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

Gider Kodu

Gider Çeşidi

2018 Yılı Gideri (TL)

03

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

 

111.752.440,00

 

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

Gider Kodu

Gider Çeşidi

2018 Yılı Gideri (TL)

04

 

FAİZ GİDERLERİ

 

4.577.626,00

 

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

Gider Kodu

Gider Çeşidi

2018 Yılı Gideri (TL)

05

 

CARİ TRANSFERLER

 

2.283.069,00

 

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

Gider Kodu

Gider Çeşidi

2018 Yılı Gideri (TL)

06

 

SERMAYE GİDERLERİ

 

57.181.710,00

 

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

Gider Kodu

Gider Çeşidi

2018 Yılı Gideri (TL)

07

 

SERMAYE TRANSFERLERİ

 

0,00

 

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

 

 

 

 

Gider Kodu

Gider Çeşidi

2018 Yılı Gideri (TL)

08

 

BORÇ VERME

 

6.000.000,00

 

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

 

Gider Kodu

Gider Çeşidi

2018 Yılı Gideri (TL)

09

YEDEK ÖDENEKLER

13.500.000,00

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

2018 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekler toplamı teklif edildiği şekliyle 269.053.869,00-TL olarak kabul edilmiştir.

 

2018 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)

 

 

Gelir Kodu

Gelir Çeşidi

2018 Yılı Geliri (TL)

01

VERGİ GELİRLERİ

134.533.756,00

 

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

 

Gelir Kodu

Gelir Çeşidi

2018 Yılı Geliri (TL)

03

 

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

 

  58.910.750,00

 

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir Kodu

Gelir Çeşidi

2018 Yılı Geliri (TL)

04

 

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

 

 351.000,00

 

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

Gelir Kodu

Gelir Çeşidi

2018 Yılı Geliri (TL)

05

DİĞER GELİRLER

 63.323.100,00

 

 

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

 

Gelir Kodu

Gelir Çeşidi

2018 Yılı Geliri (TL)

06

 

SERMAYE GELİRLERİ

 

  11.935.263,00

 

 

(Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.)   

 

2018 mali yılı gelir bütçesinin ekonomik kodlamasının 1. düzeyine göre ödeneklerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; ödenekler toplamı teklif edildiği şekliyle 269.053.869,00-TL olarak kabul edilmiştir.

 

 

 

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

KODLAR

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2018 YILI

I

II

III

IV

ÖNGÖRÜLEN

1

 

 

 

İÇ BORÇLANMA

0,00

2

 

 

 

DIŞ BORÇLANMA

 

0,00

3

 

 

 

LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

 

0,00

 

4

 

 

 

 

NET BORÇLANMA

 

0,00

5

 

 

 

NET FİNANSMAN

 

     0,00

 

Finansmanın ekonomik sınıflandırmasının I. düzeyine göre 0,00-TL net finansman tahmini teklifinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda, Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

            2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi 269.053.869,00-TL tahmin edilmiş olup, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki 0,00-TL Net Finansman Tahmini de ilave edilmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesinin denk bir şekilde 269.053.869,00-TL olarak teklif edildiği şekliyle kabul edilmiştir.  

 

 

 

2018 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

 

KURUM: BODRUM BELEDİYESİ

EKONOMİK KODLAMA

I.3AYLIK

II.3AYLIK

III.3AYLIK

IV.3AYLIK

T O P L A M

OCAK-ŞUBAT-

NİSAN-MAYIS

TEMMUZ-AĞUSTOS

EKİM-KASIM

MART

HAZİRAN

EYLÜL

ARALIK

I

AÇIKLAMA

Miktar

Oran

Miktar

Oran

Miktar

Oran

Miktar

Oran

Miktar

Oran

 01

PERSONEL GİDERLERİ

15.526.217

%25

15.526.217

%25

15.526.217

 %25

15.526.217

 %25

62.104.867

 %100

 02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

 2.913.539

%25

 2.913.539

%25

2.913.539

 %25

2.913.539

 %25

11.654.157

 %100

 03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

 27.938.110

%25

 27.938.110

%25

27.938.110

 %25

27.938.110

 %25

111.752.440

 %100

 04

FAİZ GİDERLERİ

 1.144.407

%25

 1.144.407

%25

1.144.407

 %25

 1.144.407

 %25

 4.577.626

 %100

 05

CARİ TRANSFERLER

 570.767

%25

 570.767

%25

 570.767

 %25

 570.767

 %25

 2.283.069

 %100

 06

SERMAYE GİDERLERİ

 14.295.428 

%25

 14.295.428

%25

 14.295.428

 %25

14.295.428

 %25

 57.181.710

 %100

 08

BORÇ VERME

 1.500.000

 %25

 1.500.000

 %25

 1.500.000

 %25

 1.500.000

 %25

6.000.000

 %100

 09

YEDEK ÖDENEKLER

 3.375.000

 %25

 3.375.000

 %25

 3.375.000

 %25

 3.375.000

 %25

13.500.000

 %100

 

G E N E L T O P L A M

67.263.467

 %100

67.263.467

 %100

67.263.467

 %100

67.263.467

 %100

269.053.869

 %100

                         

 

 

2018 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programının, ekonomik sınıflandırmanın I. düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda teklif edildiği şekliyle 269.053.869,00-TL olarak, Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI

KURUM: BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FİNANSMAN PROGRAMI

I.3AYLIK

 

OCAK-ŞUBAT-

MART

II.3AYLIK

 

NİSAN-MAYIS

HAZİRAN

III.3AYLIK

 

TEMMUZ-AĞUSTOS

EYLÜL

IV.3AYLIK

 

EKİM-KASIM

ARALIK

T O P L A M

I

AÇIKLAMA

Miktar

Oran

Miktar

Oran

Miktar

Oran

Miktar

Oran

Miktar

Oran

 01

 Vergi Gelirleri

 33.633.439

 %25

 33.633.439

 %25

 33.633.439

 %25

 33.633.439

 %25

 134.533.756

 %100

 03

 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

 14.727.688

 %25

 14.727.688

 %25

 14.727.688

 %25

 14.727.688

 %25

 58.910.750

 %100

 04

 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

 87.750

 %25

 87.750

 %25

 87.750

 %25

 87.750

 %25

 351.000

 %100

 05

 Diğer Gelirler

 15.830.775

 %25

 15.830.775

 %25

 15.830.775

 %25

 15.830.775

 %25

 63.323.100

 %100

 06

 Sermaye Gelirleri

 2.983.816

 %25

 2.983.816

 %25

 2.983.816

 %25

 2.983.816

 %25    

 11.935.263

 %100

 

G E N E L T O P L A M

 67.263.467

 %100

 67.263.467

 %100

 67.263.467

 %100

 67.263.467

 %100

 269.053.869

 %100

 

 

2018 Mali Yılı Finansman programı, finansmanın ekonomik sınıflandırmasının  1. düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda teklif edildiği şekliyle 269.053.869,00-TL olarak, Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, 23.10.2017 tarihli meclis toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.  

 

 

           

 

 

 

 Mehmet KOCADON                    Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI                             Niyazi ATARE

                  Meclis Başkanı                                       Katip Üye                                                    Katip Üye