SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-130 Sayılı - 4/10/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-130

Karar Tarihi

: 4/10/2017

Birim

: STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 26.09.2017 tarih ve 79 sayılı teklif yazısında; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Kurumumuz Stratejik Planında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak, Belediyemizin 2018 yılı “Performans Hedefi Tabloları” Müdürlüğümüzce hazırlanmıştır. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik gereğince hazırlanan ve aynı Yönetmeliğin 7. maddesinin 7. fıkrası gereğince sunulması gereken, 2018 yılı Performans Programının Meclis gündemine alınması gerektiği belirtildiğinden, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiş olup, 

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Bodrum Belediyesi 2018 yılı Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca düzenlenecek rapor neticesinde, konunun 23.10.2017 tarihinde yapılacak olan Meclis 2. birleşiminde karara bağlanmasına, Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

                                   Niyazi ATARE                                    Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI                      Naciye TANRIKULU FİLİZ

                                  Meclis Başkan V.                                              Katip Üye                                                  Katip Üye