SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-123 Sayılı - 4/10/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-123

Karar Tarihi

: 4/10/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Torba Mahallesinde, mevcut imar planlarında Kültürel Tesis+Halk Eğitim Merkezi kullanımında kalan, kadastral paftasında ise kısmen yeşil alan, kısmen de yol boşluğu alanında bulunan Amiral 3 ve Amiral 4 Sitelerinin elektrik dağıtımının yapıldığı, mevcut trafo binasının bulunduğu alana ilişkin hazırlanan Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2017 tarih ve 14669 sayılı teklif yazısında; 05.07.2017 tarih ve 2017/86 sayılı Meclis Kararı ile İlçemiz Torba Mahallesinde mevcut imar planlarında Kültürel Tesis+Halk Eğitim Merkezi kullanımında kalan, kadastral paftasında ise kısmen yeşil alan, kısmen de yol boşluğu alanında bulunan Amiral 3 ve Amiral 4 sitelerinin elektrik dağıtımının yapıldığı mevcut trafo binasının bulunduğu alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Enerji Dağıtım Alanı (Trafo Alanı) teklifinin,  Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra yeniden değerlendirilmesi kabul edilmiştir.

                Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünün 16.08.2017 tarih ve 567758 sayılı yazısı ile “söz konusu taşınmaza ilişkin trafo amaçlı uygulama imar planı değişikliği yapılmasında sakınca bulunmamaktadır.” dendiğinden, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Meclis’ te görüşülerek karar alınması istenmiştir.

                Belediyemiz İmar Komisyonunun 25.09.2017 tarih ve 23 sayılı kararında; “Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünün 16.08.2017 tarih ve 567758 sayılı yazısında “yapılan incelemede söz konusu taşınmazın Kurumumuza ait herhangi bir içmesuyu temin edilen baraj veya göletin su toplama havzası içerisinde olmadığı, herhangi bir derenin akışına engel konumda bulunmadığı ve İdaremize ait herhangi bir proje sahası kapsamında kalmadığı tespit edilmiş olup, Trafo Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasında Kurumumuzca sakınca bulunmamaktadır.” dendiğinden,  söz konusu alanda Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasının Komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görüşüne varılmıştır.” denilmektedir.

                   Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Torba Mahallesinde, mevcut imar   planlarında Kültürel Tesis+Halk Eğitim Merkezi  kullanımında kalan, kadastral paftasında ise kısmen yeşil alan, kısmen de yol boşluğu alanında bulunan Amiral 3 ve Amiral 4 sitelerinin elektrik dağıtımının yapıldığı mevcut trafo binasının bulunduğu alana ilişkin hazırlanan Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne, Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                     Niyazi ATARE                                Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI                            Naciye TANRIKULU FİLİZ

                                   Meclis Başkan V.                                           Katip Üye                                                   Katip Üye