SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-122 Sayılı - 4/10/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-122

Karar Tarihi

: 4/10/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087 ada,131-132-133-134-155-156 ve 157 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2017 tarih ve 14673 sayılı teklif yazısında; 08.09.2017 tarih ve 2017/111 sayılı Meclis kararı ile İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087 ada 131, 132, 133, 134, 155, 156 ve 157 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi İmar Komisyonuna havale edilmiştir.

Söz konusu parseller 1/1000 ölçekli Göktepe Mevkii Koruma Amaçlı Uygulama İlave İmar Planında “Eğitim Tesis Alanı (Anaokulu), Konut Alanı, Sağlık Tesisi Alanı ve yol” olarak planlıdır. Öneri imar planı değişikliğinde,  Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.05.2017 tarih ve 5483 sayılı kararı doğrultusunda, I. Derece Arkeolojik Sit Sınırı işlenmiş, sit alanının ortasından geçen ve sondaj kazılarında altında mezar bulunduğu tespit edilen 7 metrelik yaya yolu sit sınırına uygun olarak düzenlenmiştir. Planlama alanında yer alan mevcut imar planında Eğitim Tesis Alanı (Anaokulu), Konut Alanı, Sağlık Tesisi Alanı olarak planlı olan alanlar, I. Derece Arkeolojik Sit Sınırına uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Sit sınırının batısında bulunan mevcut imar planında yol olarak planlı olan alan “park” alanı olarak planlanmıştır.

Öneri plan değişikliğinin kabul edilmesi halinde, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiğinden, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Meclis’ te görüşülerek karar alınması istenmiştir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 25.09.2017 tarih ve 22 sayılı kararında; “Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.04.2017 tarih ve 5325 sayılı kararı ile tescil edilen, 1. Derece Arkeolojik Sit Sınırının plan üzerine işlendiği ve yine Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.05.2017 tarih ve 5483 sayılı kararı ile bölgede yapılan sondaj kazısında çıkan mezarların üstünden geçen yolun iptal edilerek, 155 ve 156 numaralı parsellere ulaşımı sağlayan imar yolları ile yapı adalarının yeniden düzenlendiği görülmüştür. İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087 ada, 131, 132, 133, 134, 155, 156 ve 157 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğu görüşüne varılmıştır. ” denilmektedir.

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087 ada,131-132-133-134-155-156 ve 157 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne, Meclis Üyelerinden Hülya AŞKIN’ ın çekimser oy kullanmasına karşılık Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

                       Niyazi ATARE                                Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI                            Naciye TANRIKULU FİLİZ

                      Meclis Başkan V.                                            Katip Üye                                                   Katip Üye