SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-121 Sayılı - 4/10/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-121

Karar Tarihi

: 4/10/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Kocadere Mevkii, 558 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

            Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2017 tarih ve 14674 sayılı teklif yazısında; 08.09.2017 tarih ve 2017/110 sayılı Meclis kararı ile İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Kocadere Mevkii, 558 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi İmar Komisyonuna havale edilmiştir.

         Söz konusu parsel, Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planında kısmen 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı (KTA12), kısmen TAKS:0,075/0,15 yoğunluklu Konut Alanı, kısmen Park Alanı ve kısmen de yol olarak planlıdır. Öneri Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ile parselin kuzeyinde planlı olan park alanı, projelendirme aşamasında daha uygun olacağından ve jeolojik-topoğrafik açıdan yerleşime uygunluk göz önünde bulundurularak parselin doğusuna alınmıştır. Planlama alanının mevcut imar planındaki kullanım kararları ve yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmamıştır. Mevcut planda parselin kuzeyinde yer alan park alanı ile yerleşme alanını birbirinden ayıran yaya yolu parselin çevresinden dolaşacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

        Ayrıca Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.04.2016 tarih ve 4314 sayılı kararı ile planlanma alanının kuzey bölümü 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiş olup, değişen sit alanı sınırı imar planı değişikliği üzerinde işlenmiştir.

      Öneri plan değişikliğinin kabul edilmesi halinde, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiğinden, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Meclis’ te görüşülerek karar alınması istenmiştir.

         Belediyemiz İmar Komisyonunun 25.09.2017 tarih ve 21 sayılı kararında ise; “Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.04.2016 tarih ve 4314 sayılı kararı ile belirlenen 3. Derece Arkeolojik Sit Alanının 558 ada, 2 parselde yer alan kısmındaki sit değişikliğinin işlendiği, parselin kuzey cephesinde bulunan park alanının doğu cephesinde planlandığı ve mevcut planda parselin kuzeyinde yer alan park alanı ile yerleşme alanını birbirinden ayıran yaya yolunun parselin çevresinden dolaşacak şekilde yeniden düzenlendiği ve terk oranları miktarında bir değişiklik görülmemiştir. Söz konusu taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ve Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

         Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Kocadere Mevkii, 558 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne, ayrıca konunun Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine, Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

                           Niyazi ATARE                                Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI                            Naciye TANRIKULU FİLİZ

                         Meclis Başkan V.                                         Katip Üye                                                       Katip Üye