SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-117 Sayılı - 8/9/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-117

Karar Tarihi

: 8/9/2017

Birim

: DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Temizlik İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan 4 adet “Kamyon” alınabilmesi için (T1) cetveline 4 adet taşıt eklenerek, sayının 12 olarak değiştirilmesine ve (T1) cetveline işlenmesi için gerekli iznin verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 11.08.2017 tarih ve 3512 sayılı teklif yazısında; “237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesinde “Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi hangi hizmette kullanacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. (Ek cümle 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idareler birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinilirler.” denilmektedir.

      5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (b) bendinde bütçeyi kabul etmek meclisin görevleri arasında sayılmış ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 30. maddesinde bütçeye eklenecek cetveller arasında “237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) cetveli (Örnek-25)” olması gerektiği belirtilmiştir.

      24.10.2016 tarih ve 2016-108 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen 2017 yılı bütçesine ekli “237 sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T-1) cetvelinin 8. sırasında yer alan “Kamyon (T12) Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg” taşıt sayısı 7 olarak belirlenmiş, 05.07.2017 tarih ve 2017/100 sayılı Meclis Kararı ile bu sayı 8 olarak belirlenmiştir.  

      Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere (T1) cetveline 4 adet “Kamyon” eklenerek sayının 12 olarak değiştirilmesi ve (T1) cetveline işlenmesi için gerekli iznin verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden Meclis gündemine alınması ve karara bağlanması konusunda Belediye Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim.” denilmekte olup,   

     Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; Temizlik İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan 4 adet “Kamyon” alınabilmesi için (T1) cetveline 4 adet taşıt eklenerek, sayının 12 olarak değiştirilmesine ve (T1) cetveline işlenmesi için gerekli iznin verilmesine, Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                             Mehmet KOCADON                                     Mehmet ÖZALIN                                            Niyazi ATARE   

                               Belediye Başkanı                                              Katip Üye                                                       Katip Üye