SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-109 Sayılı - 8/9/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-109

Karar Tarihi

: 8/9/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, 1143 ada, 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

        Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.08.2017 tarih ve 13703 sayılı teklif yazısında; 05.07.2017 tarih ve 2017/107 sayılı Meclis kararı ile İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, 1143 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Söz konusu parsel Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planında TAKS:0,20 KAKS:0,40 yoğunluklu Belediye Ticaret Merkezi (Bodrum Kat otopark) Alanında kalmakta olup, sit karakteri olarak 3.Derece Arkeolojik Sit ve Kentsel Sit Alanında kalmaktadır. Öneri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile parselin bulunduğu yapı adası içinde yer alan Belediye adına kayıtlı 1143 ada, 6 parsel üzerinde tanımlı Belediye Ticaret Alanı gösteriminin kademe hattı ile ayrılmadığından anlam karmaşasına sebebiyet verdiği bildirilmekte olup, parsel sınırından kademe hattı geçirilmesi istenildiğinden, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Meclis’ te görüşülerek karar alınması istenmiştir.  

         Belediyemiz İmar Komisyonunun 05.09.2017 tarih ve 19 sayılı kararında; “Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.09.2017 tarih ve 20885 sayılı yazısında belirtildiği üzere bu taşınmaza ilişkin Belediyemizin herhangi bir tasarrufu bulunmaması sebebiyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür“ denilmektedir.

              Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, 1143 ada, 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne, Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                          Mehmet KOCADON                                     Mehmet ÖZALIN                                            Niyazi ATARE   

                             Belediye Başkanı                                            Katip Üye                                                       Katip Üye