SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-1 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-1

Karar Tarihi

: 4/1/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Konacık Mahallesi, Topçular Mevkii, 258 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve 20865 sayılı teklif yazısında; “İlçemiz Konacık Mahallesi, Topçular Mevkii, 258 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyası Belediye Meclisinin 02.11.2016 tarih ve 2016/113 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir.

     Öneri imar planı değişikliğiyle söz konusu parselin mülkiyet sınırları ile imar adası sınırları uyumsuzluğunun giderilmesi istenmektedir. Konunun, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınmasını arz ederiz.” denildiğinden, teklif yazısı Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

       İmar Komisyonunun 20.12.2016 tarih ve 2016/21 sayılı raporunda; “İlçemiz Konacık Mahallesi, Topçular Mevkii, 258 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin yerinde inceleme yapılmıştır. Yapılan incelemede söz konusu parselin güney cephesinde trafo binası mevcut olduğu ancak yapılan başvuru dosyası eki öneri plan paftasında alanın  trafo alanı olarak belirtilmediği görülmüş olup; plan paftasında trafo binasının olduğu alan park alanı olarak yeniden düzenlenmiş ve plan üzerinde trafo alanı gösterilmiştir. Parselin kuzey doğu cephesindeki kadastral sınırlar Kadastro Müdürlüğünün 22/a çalışmasına uygun olarak düzeltilmiştir. Bu düzenlemelerden sonra söz konusu plan değişikliği Komisyonumuzca uygun olduğu görüşüne oy birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

      Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Konacık Mahallesi, Topçular Mevkii, 258 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  Planı Değişikliği talebinin komisyon kararı doğrultusunda ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre kabulüne,  Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

     Mehmet KOCADON                      Mehmet ÖZALIN                         Niyazi ATARE  

     Belediye Başkanı                              Katip Üye                                     Katip Üye