SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

20158-56 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 20158-56

Karar Tarihi

: 6/4/2018

Birim

: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek olan ve süreklilik arz eden “Bodrum Belediyesi Sınırları İçerisinde Muhtelif İnşaat İşleri Yapım” işinin, süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere, ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilmesi için “gelecek yıllara yaygın yüklenmeler” izninin verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 28.03.2018 tarih ve 287 sayılı teklif yazısında; “ 5393 sayılı Belediye Kanununun “Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeler” başlıklı 67. maddesinde “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” denilmektedir.

        5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler” başlıklı 28. maddesinde “Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan yatırım projeleri için gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişebilir. (Ek 4. fıkra: 22/12/2005-5436/10 mad.; Değişik: 25/4/2007-5628/2 mad.) Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezi yönetim kapsamındaki idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla; satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü makine-teçhizat, cihazlar ve taşıtlar ile hava ambulansı ve yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması veya finansal kiralama suretiyle temini; afet ve acil durumlar için kurulan lojistik depoların işletilmesiyle ilgili hizmetleri, yemek (5. fıkra kapsamındaki yemek hizmetleri hariç) ve personel taşıma hizmetleri, 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Kanuna göre sağlanan sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri ile acil yardım çağrıları hizmetleri,  internet erişim hizmetleri, deniz haberleşmesi ve seyir güvenliği haberleşme hizmetleri, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki elektronik haberleşme hizmetleri, elektrik ve doğalgaz alımları, harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanuna göre yapılan sınav işlemleri ile sınırlı olmak üzere basım, dağıtım, nakil, kamera kaydı ve izlenmesi ile sınav güvenliği ve gizliliği kapsamındaki alımlar, ulusal araştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımları, orman ağaçlandırma ve amenajman işleri, kit karşılığı cihaz, ilaç, tıbbi cihaz, aşı ve anti-serum alımı için; süresi üç yılı geçmemek, finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde ise 4 yıl olmak üzere üst yöneticinin onanıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir.” denilmektedir.

     Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek olan ve süreklilik arz eden “Bodrum Belediyesi Sınırları İçerisinde Muhtelif İnşaat İşleri Yapım” (Kumlama Parke ve Bordür Döşenmesi, Andezit Taş Döşenmesi, Traverten Taş ve Bordür Döşenmesi, Taş Duvar Yapımı, Yol, Sokak ve Kaldırım Betonlama Çalışması) işinin süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilmesi için “ gelecek yıllara yaygın yüklenmeler” izninin verilmesi” gerektiğinden, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiş olup,

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmelerde sonucunda; Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek olan ve süreklilik arz eden “Bodrum Belediyesi Sınırları İçerisinde Muhtelif İnşaat İşleri Yapım” işinin, süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere, ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilmesi için “gelecek yıllara yaygın yüklenmeler” izninin verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

                                 Mehmet KOCADON                                    Mehmet ÖZALIN                                 Niyazi ATARE   

                                  Belediye Başkanı                                            Katip Üye                                              Katip Üye