SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

İhale No : 2017/8
İhale Adı : TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
İhale Adresi : BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN TOPLANTI SALONU.
Konu : MUMCULAR MAHALLESİ 431 ADA 31 PARSEL
Miktar : 57.004,00.-TL
Açıklama :  

İLAN

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.        Bodrum Belediyesinin mülkiyetinde  bulunan ve  aşağıda nitelikleri yazılı 1(bir) adet  taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma usulüne göre satış ihalesine  çıkartılacaktır.

2.        İhale, 19.12.2017 Salı  günü saat 14:00 'de Bodrum Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3.        İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri dâhilinde Ortakent Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir, istekliler ihale ile ilgili şartnameyi 100,00.- TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilirler.

4.        İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri dilekçe ile birlikte  en geç  18/12/2017 Pazartesi  günü mesai bitimine kadar  Kurum kaydına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

5.        KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER

a-     Geçici Teminat Mektubu veya Nakit Tahsilat Makbuzu,(Teminat mektupları limit içi ve banka teyit yazılı olacaktır.)

b-    Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği,

c-     İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya mahalle muhtarlıklarından  alınan yerleşim yeri ve diğer adres belgesi.( İkametgah belgesi)

d-    Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan kira/ecrimisil/işgaliye/emlak v.s borcu olmadığına dair belge.

e-     Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Ticaret Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi,Vergi Levhası,Vekaletname örneği ( Vekaleten katılacaklar için)

f-      Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi.

g-     İhale şartnamesi ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

6.        2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

 

·         İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

·         Not: Söz konusu parselin tek başına yapılaşma imkanı olmadığından bitişik 431 ada 16 ve 17 parsel ile 438 ada 1 parselle şuyulandırılmak üzere satışı uygun görülmektedir. 

·          

 

 

 

2017/8 NOLU İHALE

SIRA

NO.

 

 

 

 

MAHALLE

 

 

 

 

ADA

 

 

 

 

PARSEL

 

 

 

 

NİTELİK

 

 

 

 

 

 

 

 

MUHAMMEN

BEDEL

 

 

 

 

 

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ %3

 

 

 

 

İHALE SAATİ

 

 

 

 

TAPU ŞERHİ

                           

 

 

 

İMAR DURUM BİLGİSİ

2017/8-1

Mumcular

431

31

Arsa

285,02

57.004,00.-TL

1.710,12.-TL

14:00

YOK

Parsel 1/1000 ölçekli Mumcular imar planında Taks:0,30 Kaks:0,90 yoğunluklu (A-3) konut alanında ; hmax:9,50 mt imar yol 5mt,komşulardan 3 mt çekme mesafesinde bulunmaktadır.

 

Teslim Yeri : BODRUM BELEDİYESİ EVRAK KAYIT BİRİMLERİ.
Teslim Tarihi : 2017-12-18
İhalenin Yapılacağı Yer : BODRUM BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU
İhale Yılı : 2017
İhalenin Tarih ve Saati   19/12/2017 14:00
İhalenin Dokumanının teslim edileceği yer : BODRUM BELEDİYESİ EVRAK KAYIT BİRİMLERİ.
İhale Sonucu : SATIŞ İHALESİ TAMAMLANMIŞTIR.
İhaleyi Kazanan : NURSEREN GÜLER