SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

İhale No : 2018/2
İhale Adı : TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
İhale Adresi : ORTAKENT İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU.
Konu : GÖKÇEBEL MAH.828 ADA 4 PARSEL SATIŞ İHALESİ
Miktar : 364.502,08.-
Açıklama :  

İLAN

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Bodrum Belediyesinin mülkiyetinde  bulunan aşağıda nitelikleri yazılı ; 1(bir) adet  taşınmazın satışı  2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma usulüne göre ihaleye çıkartılacaktır.
 2. İhale, 12.07.2018 Perşembe  günü saat 11:00'de Ortakent İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda  yapılacaktır.
 3. İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri dâhilinde Ortakent Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir, istekliler ihale ile ilgili şartnameyi 200,00.- TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilirler.
 4. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri dilekçe ile birlikte  en geç  11/07/2018 Çarşamba  günü mesai bitimine kadar  Kurum kaydına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
 5. KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER
  • Geçici Teminat Mektubu veya Nakit Tahsilat Makbuzu,(Teminat mektupları limit içi ve banka teyit yazılı olacaktır.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği,
  • İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya mahalle muhtarlıklarından  alınan yerleşim yeri ve diğer adres belgesi.( İkametgah belgesi)
  • Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan kira/ecrimisil/işgaliye/emlak v.s borcu olmadığına dair belge.
  • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Ticaret Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi,Vergi Levhası,Vekaletname örneği ( Vekaleten katılacaklar için)
  • Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi.
  • İhale şartnamesi ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
 6. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

 

 • İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 

 

 

2018/2 NOLU İHALE

SIRA

NO.

 

 

 

 

MAHALLE

 

 

 

 

ADA

 

 

 

 

PARSEL

 

 

 

 

NİTELİK

 

 

 

 

 

 

 

 

MUHAMMEN

BEDEL

 

 

 

 

 

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ %3

 

 

 

 

İHALE SAATİ

 

 

 

 

TAŞINMAZ

İMAR DURUM  BİLGİSİ

2018/2

1

Gökçebel

828

4

Arsa

436,53

364.502,55.-

10.935,08.-

11:00

Çevre ve Şehircilik Bak.Mekansal Planlama Gen.Müd.20.08.2014 tarih ve 13530 sayılı Olur'u ile onaylanan 1/1000 ölçekli Yalıkavak Revizyon+İlave uygulama İmar planında 0:10 yoğunluklu Günübirlik tesis alanında kalmakta olup,sadece Günübirlik Tesis yapılabilir denilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teslim Yeri : BODRUM BELEDİYESİ EVRAK KAYIT BİRİMLERİ.
Teslim Tarihi : 2018-07-11
İhalenin Yapılacağı Yer : ORTAKENT İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU.
İhale Yılı : 2018
İhalenin Tarih ve Saati   12/07/2018 11:00
İhalenin Dokumanının teslim edileceği yer : BODRUM BELEDİYESİ EVRAK KAYIT BİRİMLERİ.
İhale Sonucu : TAŞINMAZ SATIŞI YAPILMIŞTIR.
İhaleyi Kazanan : DAVUT HAN ÇAĞLAR