SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ

İhale No : 2017/2
İhale Adı : TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ
İhale Adresi : BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN TOPLANTI SALONU.
Konu : KONACIK MAHALLESİ 104 ADA 1 PARSELDE BULUNAN HEREDOT KÜLTÜR MERKEZİ İÇERİSİNDEKİ KAFENİN KİRALAMA
Miktar : 6.00,00.-+KDV
Açıklama :  

İLAN

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.     Bodrum Belediyesinin mülkiyetinde  bulunan aşağıda nitelikleri yazılı; 1 adet  kafe 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiralama ihalesine  çıkarılacaktır.(Yapılan tespitlerde taşınmaz içerisinde muhtelif 25 adet taşınır mal mevcuttur.)

2.     İhale, 19/01/2017 Perşembe  günü saat 14:30 ' da   Bodrum Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3.     İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden  görülebilir, istekliler ihale ile ilgili şartnameyi 100,00.- TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilirler.

4.     İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 18/01/2017 Çarşamba  günü saat 17.00’ye kadar  Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşacak şekilde Kurum kaydından geçirilerek  teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

5.     KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER

a-   Geçici Teminat Mektubu veya Nakit Tahsilat Makbuzu,(Teminat mektupları limit içi ve banka teyit yazılı olacaktır.)

b-   Nüfus Cüzdanı veya tasdikli bir örneği,

c-   İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınan yerleşim yeri ve diğer adres belgesi( İkametgah belgesi)

d-   Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan kira/ecrimisil/işgaliye/emlak v.s borcu olmadığına dair belge.

e-   Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Yetki Belgesi, İmza Sirküleri, Ticari Sicil Gazetesi

f-    Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi.

g-   Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

6.     2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

 

·         İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

     

    

      KİRALAMA İHALESİ  OLAN TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

1- Taşınmaz tapuda ; Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi 104 ada 1 parsel de kayıtlıdır.

2- Taşınmazın niteliği           : Kafe

3- Taşınmazın m²                 : 28 m²

4- Muhammen Bedeli           : 6.000,00.-+KDV

5- Geçici teminat bedeli %3  :    180,00.-

6- KDV                                 :  İhale bedeline %18 oranında KDV ilave edilecektir.

7- Adres Bilgisi                    :  Konacık Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:47/BODRUM

                                               ( HEREDOT KÜLTÜR MERKEZİ İÇERİSİNDE )

 

Teslim Yeri : -
Teslim Tarihi : 2017-01-18
İhalenin Yapılacağı Yer : BODRUM BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU
İhale Yılı : 2017
İhalenin Tarih ve Saati   19/01/2017 14:30
İhalenin Dokumanının teslim edileceği yer : BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVRAK KAYIT BİRİMİ
İhale Sonucu : İHALE EDİLDİ.
İhaleyi Kazanan : KEMAL BENLİ