SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

SATIŞ VE KİRALAMA İHALESİ

İhale No : 2017/6
İhale Adı : SATIŞ VE KİRALAMA İHALESİ
İhale Adresi : BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN TOPLANTI SALONU
Konu : SATIŞ VE KİRALAMA
Miktar : 191.364,00.-TL
Açıklama :  

İLAN

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.        Bodrum Belediyesinin mülkiyetinde  bulunan aşağıda nitelikleri yazılı ; 1 adet  taşınmaz satış,3 adet taşınmaz ise kiralama ihalesine, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma usulüne göre ihaleye çıkartılacaktır.

2.        İhale, 22.08.2017 Salı  günü saat 13:30,14:00,14:30,15:00'de Bodrum Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3.        İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri dâhilinde Ortakent Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir, istekliler ihale ile ilgili şartnameyi 100,00.- TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilirler.

4.        İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri dilekçe ile birlikte  en geç  21/08/2017 Pazartesi  günü mesai bitimine kadar  Kurum kaydına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

5.        KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER

a-     Geçici Teminat Mektubu veya Nakit Tahsilat Makbuzu,(Teminat mektupları limit içi ve banka teyit yazılı olacaktır.)

b-    Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği,

c-     İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya mahalle muhtarlıklarından  alınan yerleşim yeri ve diğer adres belgesi.( İkametgah belgesi)

d-    Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan kira/ecrimisil/işgaliye/emlak v.s borcu olmadığına dair belge.

e-     Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Ticaret Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi,Vergi Levhası,Vekaletname örneği ( Vekaleten katılacaklar için)

f-      Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi.

g-     İhale şartnamesi ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

6.        2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

 

·         İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

·         Not: Zeminde yapılan incelemede 274 ada 3 parselin üzerinde 11,76 m² tek katlı, 29,56 m² tek katlı, 15,90 m² tek katlı eski yapı bulunmaktadır.

2017/6 NOLU İHALE

SIRA

NO.
MAHALLE ADA PARSEL NİTELİK M2

MUHAMMEN BEDEL

(AYLIK-M²)

MUHAMMEN

BEDEL

(YILLIK)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ %3 İHALE SAATİ

KİRA SÜRESİ

(YIL)

TAŞINMAZ

ADRESVE İMAR DURUM  BİLGİSİ
2017/6-1 Ortakent-Yahşi - - İşyeri 12 600,00.- 7.200,00.- 216,00.- 13:30 3

Ortakent-Yahşi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:123/3

BODRUM
2017/6-2 Ortakent-Köyiçi  274 3 Arsa 343,92

450,00.-

(M²)

154.764,00.-

4.642,92.- 14:00 SATIŞ İHALESİ. Söz konusu parsel 1/1000 ölçekli imar planında kısmen Taks:0,20 Kaks :0,40 yoğunluklu A lejantlı Konut Alanında,kısmen imar yolunda kalmaktadır.
2017/6-3 Ortakent-Yahşi  412 4 İşyeri (Ofis) 28,68 950,00.- 11.400,00.- 342,00.- 14:30 3 Ortakent-Yahşi Mah.Cumhuriyet Caddesi No:110-C/14    BODRUM
2017/6-4 Ortakent-Yahşi  - - İşyeri 35 1.500,00.- 18.000,00.-  540,00.- 15:00 3

Ortakent-Yahşi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:123/5

BODRUM

 

Teslim Yeri : BODRUM BELEDİYESİ EVRAK KAYIT BİRİMLERİ
Teslim Tarihi : 2017-08-21
İhalenin Yapılacağı Yer : BODRUM BELEDİYESİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU
İhale Yılı : 2017
İhalenin Tarih ve Saati   22/08/2017 13:30
İhalenin Dokumanının teslim edileceği yer : BODRUM BELEDİYESİNİN EVRAK KAYIT BİRİMLERİ
İhale Sonucu : 22.08.2017 TARİHİNDE YAPILAN İHALE SONUCUNDA 3 ADET KİRALAMA VE 1 ADET SATIŞ İHALESİ GERÇEKLEŞMİŞTİR.
İhaleyi Kazanan : 1 NOLU İHALE SONUCU :RAMAZAN KARAKILÇIK 2 NOLU İHALE SONUCU :ZEKİ ÖZCİNGÖZ 3 NOLU İHALE SONUCU :ZEYBEK YAPI DENETİM ADINA :İBRAHİM AYDEMİR 4 NOLU İHALE SONUCU :MEVLÜT DEMİRAĞ