SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

REKLAM ÜNİTELERİNİN KİRALAMA İHALESİ

İhale No : 2018/1
İhale Adı : REKLAM ÜNİTELERİNİN KİRALAMA İHALESİ
İhale Adresi : ORTAKENT HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU
Konu : REKLAM ÜNİTELERİNİN KİRALANMA İHALESİ
Miktar : 1.700.000,00.-+KDV
Açıklama :  

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR

1.   Bodrum Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluk alanında kalan meydan,bulvar,cadde,yol,sokak,park,spor ve kültürel tesis ile Belediye mülkiyetinde  vb. yerlerde bulunan  mevcut ve yeni yapılacak olan reklam ünitelerinin  (Raket,Billboard, City-Light Digital Reklam Panosu,Megalight, Megaboard  totem vb.)  yaptırılması, kiralanması, işletilmesi  ve bakımı işi; 27/02/2018 Salı günü  saat 14:00 ‘de, Ortakent Belediyesi Hizmet Binası  Toplantı Salonunda, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve devamı maddeleri gereğince 10 yıl süreyle  kiralama ihalesine çıkartılacaktır.

MAHALLE

RAKET

BİLLBOARD

MEGALİHGT

MEVCUT

MEVCUT

MEVCUT

MERKEZ

53

62

4

BİTEZ

20

60

0

GÖLTÜRKBÜKÜ

9

28

1

GÜNDOĞAN

7

9

0

GÜMBET

5

13

1

GÜMÜŞLÜK

7

14

0

KONACIK

1

10

0

MUMCULAR

0

0

0

ORTAKENT

13

0

3

TORBA

2

5

0

TURGUTREİS

44

0

4

YAHŞİ

5

4

1

YAKA

0

0

0

YALIKAVAK

18

37

3

GENEL TOPLAM

184

242

17

 

                                                                                                                                                                                 

2.   İhale konusu işin tahmin edilen yıllık kira bedeli 1.700.000,00.-TL+ KDV’ dir. Geçici teminat bedeli tahmin edilen bedelin (10 yıl üzerinden) %3’ü (yüzde üç) olup, tutarı 510.000,00.- TL’dir.

3.   İhale dokümanı (İdari ve Teknik Şartname, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Ortakent Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:110/A adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir, şartname 500,00.-TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

4.   İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1.   İkametgâh Belgesi,

2.   Nüfus Kayıt Örneği,

 

B)  TÜZEL KİŞİLERDEN:

1.   İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2.   İmza sirküleri, Yetki belgesi, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C)  ORTAK BELGELER:

1.   2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

2.   Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,

3.   İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘’İdari ve Teknik Şartname‘’ ile ‘’Yer Görme Belgesi‘’,

4.   İhaleye katılacaklar için Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanacak Kira/Ecrimisil/İşgaliye/Emlak/ İmar/İlan ve Reklam  v.s  gibi borcu olmadığına dair belge,

5.   İhale tarihinden önce Açık Hava Reklam İşletmeciliği alanında en az 3 (üç) yıl süreyle fiilen faaliyet deneyimini gösteren Mahalli İdarelerden alınmış belge,

6.   Son 1 (bir) yıla ait cirosunun 1.000.000,00.-( Bir Milyon) TL ‘nin altına düşmediğine dair bilgileri teyit eden yeminli mali müşavir ya da vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tablosunu (hesap dönemine ait bilançonun kurumlar vergisi beyanname zamanının gelmemesi nedeniyle kesinleşmediği durumlarda, yılın son dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile eki olan gelir tablosunu) gösterir belge,

7.   Ödenmiş Sermayesinin ihale ilan tarihinden önce en az 2.000.000,00.-(İki Milyon) TL olduğuna ilişkin Ticaret ve Sanayi Odası veya Mali Müşavir onaylı belge,

8.   Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge,

9.   Vergi Dairesine borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge,

10. Şartname alındığına ilişkin makbuz.

 

D)  Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler. 

E)  Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

 

 

5.   İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri en geç  26.02.2018 Pazartesi  günü saat 17:00'ye   kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne kapalı zarf içerisinde   teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.  Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

6.   2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme fesih edilir.

7.   İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

8.   İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

9.   Kira Bedeli ilk yıl 3 eşit taksitte ( sözleşme esnasında 1/3 ü, 2.taksit 15.06.2018 tarihinde, 3. taksit 15.09.2018 tarihinde ödenecek, ikinci  yıldan itibaren yıllık kira bedelleri, sözleşmenin düzenlendiği günün yıl dönümüne isabet eden günde ve yıllık kira bedelinin tamamı peşin olarak ödenecektir.

10. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, reklam ünitelerinin yaptırılması, kiralanması, işletilmesi  ve bakımı işi kapsamında İdari ve Teknik Şartname hükümleri uygulanacaktır.

Teslim Yeri : ORTAKENT EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Teslim Tarihi : 2018-02-26
İhalenin Yapılacağı Yer : ORTAKENT HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU
İhale Yılı : 2018
İhalenin Tarih ve Saati   27/02/2018 14:00
İhalenin Dokumanının teslim edileceği yer : ORTAKENT EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Sonucu : İHALE EDİLDİ.
İhaleyi Kazanan : ERA REKLAM HİZMETLERİ A.Ş.