SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

İHALE DUYURUSU

İLAN

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. Bodrum Belediyesinin mülkiyetinde  bulunan aşağıda nitelikleri yazılı ; 3 adet  taşınmaz  2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma usulüne göre kiralama ihalesine  çıkartılacaktır.
  2. İhaleler, 11/10/2019 Cuma günü saat  13:30,14:00,14:30'da , Müskebi Hizmet Binası Toplantı Salonunda  ve Belediye Encümeni huzurunda ( İhale Komisyonu) 5 yıl süre ile kiralanmak üzere ihale edilecektir.
  3. İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden  görülebilir, istekliler ihale ile ilgili şartnameyi 150,00.- TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilirler.
  4. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde 11/10/2019 Cuma günü  saat 13:15 'e  kadar  Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne  teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak ; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler.Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
  5. İhaleye katılanlardan istenilecek belgeler;

(1) İhalenin yapılacağı tarihten en az 3 ay önce düzenlenmiş olan belgelerin aslı veya noter tasdikli suretinin sunulması şartı ile;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1. İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),

2. Kimlik Sureti,

3. İhale tarihi itibariyle son bir (1) yıldır Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı olduğu Meslek Odasına kayıtlı olduğuna dair belge.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1. Son bir (1) yıldır kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C) ORTAK BELGELER:

1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi, (  Nakit Tahsilat Makbuzu veya Geçici Teminat Mektubu) ( Teminat mektupları limit içi banka teyit yazılı olacaktır.)

2.  Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,

3.  İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘Şartname ve ekleri‘’ ile ‘’Yer Görme Belgesi‘’,

4. Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanacak (Tüzel kişilerde ayrıca hissedarlara ait)  Kira/ Ecrimisil/İşgaliye/İlan ve Reklam , Emlak Vergisi v.s  gibi vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

5.  İhale şartnamesi ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

   6.  İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel  kişilerden Türkiye genelinde İhale Yasaklısı olmadığına dair belge,

   7. İhaleye eski kiracının katılmak istemesi durumunda, "Noter onaylı Tahliye Taahhütnamesi" sunacaktır.Taahhütnamede ihaleyi kazanamamış olması halinde 15 gün içerisinde kayıtsız şartsız tahliye edeceği taahhüt edilecektir.

D) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E) Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

  • 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

 

  • İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
  • İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
  • İhale ile ilgili nakit yatırılacak olan Geçici teminat tutarı ve şartname bedeli Belediyemiz veznelerine veya Bodrum Belediyesinin Ziraat Bankası Bodrum Şubesindeki TR33 0001 0002 0234 2934 7650 10 iban nolu hesabına yatırılabilir.
  • İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup,kullanım hakkının kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır.

2019/4 NOLU İHALE

SIRA

NO.

 

MAHALLE

 

ADA

 

PARSEL

 

NİTELİK

 

 

MUHAMMEN

BEDEL

(5 YILLIK)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

 %3

( 5 YILLIK)                 

 

İHALE SAATİ

 

KİRA SÜRESİ

(YIL)

 

TAŞINMAZ ADRES VE KULLANIM BİLGİLERİ

 

 

2019/4-1

 

 

MUMCULAR

 

 

532

 

 

1

 

 

İŞYERİ

 

 

28

 

 

75.000,00.-TL+ KDV

 

 

2.250,00.-TL

 

 

13:30

 

 

5

Karaova  Mah.Pazaryeri Cad.No:15/3       BODRUM

 

 

 

2019/4-2

 

 

MUMCULAR

 

 

532

 

 

1

 

 

İŞYERİ

 

 

28

 

 

75.000,00.-TL+KDV

 

 

2.250,00.-TL

 

 

14:00

 

 

5

Karaova  Mah.Pazaryeri Cad.No:15/4       BODRUM

 

 

2019/4-3

 

 

GÜMÜŞLÜK

 

 

-

 

 

-

 

 

Halı Saha

3.025,37 m²

Halı saha 1313 m², Sosyal Tesisler 229,85 m²

 

 

150.000,00.-TL+KDV

 

 

4.500,00.-TL

 

 

14:30

 

 

5

 

Gümüşlük Mah.Adnan Menderes Cad.No:10 BODRUM