Bodrum Belediyesi

Duyurular

Bodrum Belediyesi

Ortakent Mahallesi ve Konacık Mahallesindeki Plan Değişiklikleri Askı İlanları Hakkında

Duyuru Tarihi:
16.09.2020

İlgi       : Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 26.08.2020 tarih ve E.156642 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda; İlçemiz Ortakent Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, 353 ada 15, 60, 61, 62, 64, 116, 134, 135, 137 parsellere ilişkin İdarelerince hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının 20.08.2020 tarihli ve 2836 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylandığı bildirilmiş olup söz konusu imar planlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereğince ilan yerlerinde ilan edilmesi istenmektedir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ve Belediyemizce 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini askıya çıkılarak ilan edilmiştir.


*******************************************************************************

İlgi       : Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 31.08.2020 tarih ve E.7650/19845 sayılı yazısı. İlgi yazıda; Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2020 tarih ve 125 sayılı Kararı   ile

Muğla 2. İdare Mahkemesinin 22.03.2018 tarihli, E: 2016/466, K: 2018/656 sayılı kararı sonucunda plansız duruma düşen İlçemiz Konacık Mahallesi, 370 ada, 3 (eski 2557) parsel numaralı taşınmazın “Resmi Kurum Alanı (Vergi Dairesi)” olarak düzenlenmesine yönelik N18C-18C-3C paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmış olduğu bildirilmiş olup söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8'nci maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33'üncü maddesi doğrultusunda Belediyemizce 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılması talep edilmektedir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftası ve Belediyemizce 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

Dosya
Plan Değişiklikleri
Paylaş: